وزارت جهاد کشاورزی و دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

3-انتخاب برنده واجرا:دراین مرحله نیزامکان تغییرات درمفادقراردادوافزایش هزینه ها،تحویل کالای دارای کیفیت پایین ترومتفاوت باقراردادونبودنظارت براجرا،به مثابه زمینه های فساد،مشاهده می شود.


درپایان نیزبیان داشته که ،برای جلوگیری ازفساد،بایددرهرمرحله اقدامات مناسب باآن مرحله انجام شود.امااصول کلی مبارزه بافسادعبارت اند از:وضع استانداردهای عالی اخلاقی برای مسئول تهیه تدارکات ،افشای دارایی های مقامات دولتی ،وجودقوانین آزادی اطلاعات ،وجودنهادهای نظارتی ،تقویت نهادهای مدنی مستقل بعنوان ناظران غیردولتی .
سازمان بین الملی شفافیت ،درگزارشی تحقیقاتی باعنوان مهارفساددرتدارکات دولتی به مسئله فساداقتصادی ،زمینه های ایجادوراهکارهای مبارز باآن درمناقصه های دولتی پرداخته است .بنابه نظرکارشناسان این سازمان ،خریدکالاها،نیروی کارودیگرخدمات بخش دولتی ،به تنهایی به طورمتوسط بین 15تا30درصدازتولیدناخالص داخلی رادربرمی گیرد.این حجم بالاازتولیدناخالص ملی ودرنتیجه گسترهءمالی بالا امکان وسوسه برای سوءاستفاده وافزایش فسادرافراهم می کند،به طوری که زیان فسادمعمولا بین 10تا25درصدودربعضی ازموارد40تا50درصدبالاترازارزش تخمینی قرارداداست . بنابراین گزارش رودخریدهای دولتی اغلب پیچیده وشفاف دراین روندمحدوداست.کارشناسان این سازمان باتقسیم انجام روندمناقصه درپنج مرحلهءمجزابه چگونگی شکل گیری فساددرهرمرحله اشاره می کنندودرادامه می گویندکه: دوری ازمناقصه های عمومی وحرکت به سمت مناقصه های محدود،وجودمحدودیت دسترسی به اطلاعات ووجودرانت اطلاعاتی وهمچنین نظارت نکردن مراجع مسئول ،درکنارکمبودیا نبود شفافیت (درقوانین وآیین نامه ها )گشترش فساددراین بخش رابه همراه دارند (2006).
همچنین بانک توسعه ءآسیایی باهمکاری سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی درپژوهشی،باعنوان مهارفساددرتدارکات عمومی، درآسیاواقیانوسیه اقدامات لازم برای مهارفساددرمناقصه های عمومی رابه شرح زیربررسی کرده اند:
1-وضع قانونی شفاف،رقابتی وجامع برای مناقصه های عمومی بعنوان پیش شرط
2-نظارت دقیق برمراحل خاصی ازمناقصه(مانندارزیابی نیاز،تعریف مشخصات فنی واجرای قرارداد)که احتمال وقوع فساددرآ ن هابیشتراست.
3-استانداردسازی وشفاف سازی اسنادمناقصه (واضح،مختصرودردسترس همگان قرارداشتن).
4-تعیین سازوکارهای دقیق ومشخص برای برگزاری مناقصه درشرایط محدودیاترک تشریفات مناقصه.
5-سازماندهی افراددخیل درمناقصه ها واطمینان ازصداقت ودرست کاری آنان .
6-اعمال مجازات های سنگین وبازدارنده برای متخلفان (خضری ونظری، 1390)
3-1 مقدمه
تحقیق حاضر مطالعه‌ای توصیفی ـ تحلیلی است که با مطالعه منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای مرتبط با قوانین مناقصات و ساختار مناقصه‌های عمومی، و بررسی پیشینه تحقیق و آرای ارائه شده، چارچوبی مناسب برای آن فراهم شده است. در این تحقیق، از پیشینه تحقیق و منابع آرشیوی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شکست مناقصات دولتی و از مصاحبه و پرسشنامه برای غربال‌سازی و رتبه‌بندی این عوامل توسط کارشناسان، صاحبنظران و مدیران دولتی استفاده شده است. این فصل به‌بیان متدولوژی تحقیق، مشتمل بر نوع روش تحقیق، شیوه‌های جمع آوری وگردآوری اطلاعات، جامعه آماری مورد استفاده و روش تحلیل داده‌ها می‌پردازد.
3-2 اهداف – سئوالات تحقیق
1-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی
2- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی
سؤالات تحقیق
چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟
3-3 متدولوژی تحقیق
3-3-1 روش تحقیق
پژوهش حاضر از بعد هدف پژوهشی کاربردی است زیرا اولاً این پژوهش نظریه‌های آزموده شده درجوامع دیگر را به منظور شناسایی و حل مسائل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و ثانیاً به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر مناقصات دولتی می‌پردازد. این تحقیق از نظر نوع توصیفی (غیرآزمایشی) است زیرا به‌دنبال توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی است. هدف نهایی این پژوهش, رتبه بندی عومل ناکارمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی می باشد. در این راستا با مرور دقیق پیشینه و بررسی تحقیقات و پژوهشهای انجام شده، ضمن شناسایی ماهیت مساله تحقیق, فهرستی کامل از عوامل مورد توجه در ناکارآمدی مناقصات استخراج شد. سپس با اخذ نظر کاشناسان و صاحبنظران، و با توجه به چهار معیار کیفیت،به موقع بودن ، رقابت، و عدالت میزان اهمیت عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی محاسبه شد. بدین منظور، از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش تاپسیس استفاده شده است.