مقاله با موضوع حداکثر درست نمایی، برآورد پارامترها

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


که در آنi=1  ایران، i=2 ترکیه،i=3  مالزی و i=4  امریکا می باشد،  بیان گر عرض از مبدا کشور i می باشد و( برای i =1,…,4و  j) نمایانگر میانگین شرطی بازدهی سهام می باشد که وقتی i=j، نمایانگر تاثیر بازدهی گذشته خود کشورi () و وقتی  iنمایانگر تاثیر بازدهی های گذشته کشورj  () می باشد. جمله اخلال   نیز تغییرات تصادفی (شوک ها) کشور i را نشان می دهد.

عناصر قطری و غیر قطری ماتریس واریانس کواریانس شرطی   با ابعاد 4 به ترتیب نشان دهنده عناصر واریانس و کواریانس هستند:

 

که در آن ، واریانس شرطی بازدهی سهام کشور i در زمانt  و  کواریانس شرطی بین بازدهی های سهام کشورهای i  وj  در زمان t می باشند. اگرچه راههای زیادی برای تصریح گارچ چند متغیره هست، در این پژوهش از مدل گارچ برداری قطری بلرسلو، انگل و وولدریج(1998) برای یافتن ماتریس واریانس و کواریانس بهره گیری شده می باشد. طبق شیرر و ریباریتز(2007)، این مدل در زمانی که تعداد متغیر ها بیش از دوتاست انعطاف پذیر تر می باشد.

به دلیل وجود تعداد زیاد پارامتر ها بلرسلو، انگل و وولدریج(1998) نسخه محدود شده این مدل را که به مدل گارچ برداری قطری شناخته می گردد، به صورت زیر معرفی کردند:

 

در این پژوهش، برای برآورد پارامترها از روش حداکثر درستنمایی[1] پیشنهاد شده بوسیله بلرسلو(1998)[2] بهره گیری شده می باشد. اگر  پارامتر و T اندازه یا حجم نمونه باشد، آنگاه تابع حداکثر درست نمایی را می توان بصورت زیر نوشت:

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، پایان نامه

[1] maximum likelihood

[2]Bollerslev(1998)

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره