پایانامه ارشد در مورد : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌گردد. مکان آن نقطه بر اساس شعاع و ارتفاع استوانه (r و z) و زاویه‌ای که شعاع قاعده گذرنده از آن نقطه با محور x می‌سازد (θ)، اظهار می‌گردد. این دستگاه، در حالت دوبعدی، با حذف مختص z به مختصات قطبی تبدیل می‌گردد. در فیزیک و به

شکل3-3 -نمای شماتیک الکتروریسی تحت میدان مغناطیسی خارجی (الف)-میدان مغناطیسی خارجی هم‌جهت با جریان (ب)-میدان مغناطیسی خارجی مخالف جهت جریان

 

همان­طور که در شکل 3-4 (ب) مشاهده می­گردد، به دلیل نحوه حرکت جت الکتروریسی و همچنین ماهیت الکتریکی این جت، و نیز به دلیل وجود میدان مغناطیسی خارجی سه دسته نیروی مغناطیسی به جت وارد می­گردد، برای بدست آوردن اندازه این نیروها و نیز جهت آن­ها بایستی از اصول الکترو مغناطیس بهره گیری نمود. شکل 3-4 (الف) اندازه این نیروها و جهت آن­ها را در دستگاه مختصات استوانه‌ای نشان می‌دهد.

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی