مقاله درمورد ارتباطات تجاری، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

. همچنین اهمیت این بخش از تحقیقات با ظهور بحران مالی جهانی در سال 2008 افزایش یافته می باشد. معمولا، اثرات خارجی نوسانات به رفتار پوششی بین بازاری و تغییر در اطلاعات مشترک نسبت داده می‏گردد، به طوری که ممکن می باشد انتظارات همه بازارها به طور همزمان تغییر کند.  مسیر دیگر تحقیقات، توضیح اثر نوسانات و بازدهی ها به وسیله سرایت مالی[1] می باشد.

سرایت مالی به صورت شوکی در بازار دارایی یک کشور که از بازار دارایی سایر کشورها تاثیر می پذیرد، تعریف می گردد که شبیه به انتقال بیماری های مسری می باشد و یک خصیصه مهم بحران های مالی اخیر بوده می باشد. با مطالعه بحران های مالی اخیر، می توان دید که چطور بحران خاص یک کشور به سرعت به بازارهایی که اندازه و ساختارهای متفاوتی از آن دارند منتقل می گردد. به نظر می‏آید که اغلب دوره زمانی و سرایت بحران های مالی به مسائل بنیادی که کشورها با آن روبرو هستند وابسته نیست. معمولا، بحران ها، علیرغم وجود ارتباط ضعیف تجاری و جریان سرمایه در میان اقتصادها اثرات شدیدی روی دیگر کشورها می گذارند که این باعث ایجاد علاقه زیادی در میان پژوهشگران برای حل معمای سرایت شده می باشد. مخصوصا در بازارهای نوظهور که ضعیف تر و شکننده‏تر هستند و به طور ویژه به ثبات برای توسعه و رشد خود نیاز دارند.

مطلب مشابه :  مقاله درباره ناهمسانی واریانس، کارشناسی ارشد

بر اساس تعاریف بانک جهانی از لحاظ مفهومی سرایت را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود:

تعریف گسترده سرایت:

سرایت  در این مورد، به صورت انتقال شوک‏ها بین کشورها تعریف می‏گردد. طبق کالوو و راینهارت(1996)[2] تحت این تعریف، سرایت می تواند از طریق ارتباطات مالی  و واقعی(اقتصادی) ارتباطات تجاری، یکی از بیشترین کانال های واقعی مطالعه شده می‏باشد. اگر بازار صادراتی کشوری شوکی تجربه کند به طوریکه تقاضای واردات آن اقتصاد کاهش یابد، آنگاه حساب تجاری اقتصاد صادر کننده به طور متضاد تاثیر می پذیرد. تخریب حساب تجاری، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‏دهد و اگر این تخریب ارتباط قوی با[1] Financial Contagion

[2] Calvo and Reinhart(1996)


مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره