مقاله رایگان درمورد شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


انجی، چانگ و چو(1991)[1]در مقاله خود با عنوان” مطالعه نوسانات بازارهای سهام حوزه پاسیفیک” اثر نوسانات بین بازارهای سهام امریکا و کشورهای مختلف آسیایی را مطالعه کردند. آنها یافتند که اثر نوسانات در بازارهای آسیایی فقط زمانی وجود دارند که محدودیت های سرمایه گذاری بین المللی برداشته شده اند.

تئودوشیو و لی(1993)[2]در مقاله خود با عنوان “اثرات میانگینی و نوسانی بین بازارهای سهام ” وجود اثر نوسانات از امریکا به کانادا، آلمان و بریتانیا و از ژاپن به آلمان را نشان دادند.

به علاوه وی، میو، یانگ و چیونگ(1995)[3] در مقاله خود با عنوان “اثرات تغییرات قیمت و نوسانات در میان کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور” یافتند که نوسانات در بازار امریکا  اثر معنی داری بر نوسانات در بازارهای سهام هنگ کنگ و تایوان دارد.

بعضی تحقیقات، اثرات بازدهی ها و نوسانات را به طور همزمان مورد مطالعه قرار دادند:

ب) در تمام بازارها اثرات خودی بیشتر از اثرات بین کشوری می باشد اما بازارهای نوظهور در مقایسه با بازراهای توسعه یافته تر از شرایط داخلی بیشتر تاثیر می پذیرند.

یو وحسن(2006)[4] در پژوهش خود با عنوان ” همگرایی منطقه ای و جهانی بازارهای سهام کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا(MENA)” همگرایی بازارهای سهام منطقه منا را آزمون کردند. برای این مقصود، آنها از داده های روزانه شاخص سهام هشت کشور منطقه MENA (عربستان، امارات، بحرین، عمان، اردن، مصر، مراکش وترکیه) و سه بازار توسعه یافته(امریکا، انگلیس و فرانسه) برای دوره ژانویه 1992 تا دسامبر 2005 بهره گیری کردند. ایشان مدل گارچ چند متغیره BEKK را برای مطالعه اثر نوسانات این بازارها بریکدیگر  به کار گرفتند. نتایج آها به توضیح زیر بود:

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع بازارهای مالی، سرمایه گذاری

الف) ارتباط تعادلی بلند مدت میان بازارهای سهام کشورهای غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس(مصر، اردن، مراکش و ترکیه) و امریکا مشاهده گردید.

ب) همگرایی بین بازارهای سهام عضو و غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس مشاهده گردید.

[1]Ng, Chang & Chou(1991)

[2]Theodossiou& Lee(1993)

[3]Wei, Liu, Yang &Chaung(1995)

[4]Yu and Hassan(2006)

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره