دانلود مقاله کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

همان طور که از فلوچارت بالا پیداست، برای محاسبه مدول حجمی از دو کمیت  و  که به ترتیب دمای مشخصه دبای و چگالی هستند بهره گیری می‌کنیم. با در نظر داشتن داده‌های مربوط به  و  یک ارتباط با بهره گیری از متناسب‌سازی(fitting) بین آنها ایجاد می‌کنیم. از ارتباط بدست آمده و به کارگیری ارتباط بین  و ارتباط های (3-15) و (3-17)، و بهره گیری از زبان برنامه نویسی فرترن به محاسبه عددی مدول حجمی می‌پردازیم. همان طور که از فلوچارت پیداست با یک بار مشتق‌گیری از  نسبت به  و بهره گیری از ارتباط (3-15) به مقدار  دست پیدا می‌کنیم و با دو بار مشتق‌گیری به مقدار  دست پیدا می‌کنیم. لازم به ذکر می باشد که به خاطر وابستگی  به  در حقیقت برای بدست آوردن مقدار  بایستی از ارتباط (3-15) نسبت به  مشتق‌گیری گردد و از ارتباط (3-17) برای بست آوردن مدول حجمی که همان  می باشد بهره گیری نمود.

 

 

 

تئوری حاضر، مکانیک آماری بر اساس فرمول مدول بالک نمایش داده‌شده در این کار برای توضیح شفاف خواص ترموفیزیکی جامدات مهم می باشد. ارتباط واضح آن با ویژگی‌های ماکروسکوپیک جامدات موردعلاقه، ازنقطه‌نظر مکانیک آماری می باشد [41-43].

پس مسئله به دست آوردن یک عبارت تحلیلی برای خواص ترمودینامیکی مایعات و جامدات به‌عنوان‌ یک مسئله مهم در رشته ترمودینامیکی باقی می‌ماند [44]. با قبول کردن تعریف تابع پارش بندادی از مکانیک آماری یعنی معادله (15-3) و بهسازی آن بر اساس مدل دبای جامدات در قدم اول یعنی معادله(11-3) و قرار دادن این خروجی در ارتباط خالص مکانیک آماری برای فشار یعنی معادله (16-3) در قدم دوم، ما توانایی به دست آوردن یک اظهار برای فشار برحسب دمای مشخصه دبای هستیم.

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی دانلود: بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

به دلیل درستی نتایج ما، می‌توانیم معادله (15-3) را به‌طور دستی به یک معادله در ارتباط با مدول بالک یعنی معادله (17-3) تبدیل کنیم. با پذیرش چگالی وابسته به دمای مشخصه(به‌وسیله تعریف پارامتر گرون آیزن) که به‌وسیله اندرسون [36-37,45]  معرفی‌شده می باشد، یعنی معادله (12-3)، شکل بسته‌شده برای دمای مشخصه دبای برحسب چگالی را برای ساختار تنگ پکیده آهن یعنی معادله (14-3) را استنتاج کردیم.

بایستی ذکر گردد که برای این مقصود ما مصمم به متناسب کردن پارامتر گرون آیزن با چگالی یعنی معادله (13-3) هستیم. این کار مدل ریاضی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی، خصوصاً مدول بالک، برای جامدات خالص را نشان می‌دهد.در نگاه اول، نتایج تحلیلی ما با نتایج آزمایشگاهی آهن مقایسه شده‌اند. در نمودار (1-4) منحنی مدول بالک برحسب چگالی رسم شده می باشد.

آزمایشگاهی، روش محاسبات ما قابل‌اطمینان می باشد. محاسبات را به‌طور دقیق روی‌داده‌های آزمایشگاهی به‌صورت داده به داده انجام داده‌ایم. در نمودار (2-4) چگالی وابسته به پارامتر گرون آیزن نشان داده‌شده می باشد.