مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته، مکانیسم انتقال

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


در گروه اول برای مثال این و شیم(1989)[1] در مقاله خود با عنوان ” انتقال شوک ها بین بازار های سهام بین المللی” مکانیسم انتقال تحرکات بین بازارهای سهام کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، سوییس، استرالیا و هنگ کنگ را با بهره گیری از یک مدل VAR و داده های روزانه شاخص سهام برای دوره زمانی دسامبر 1979 تا دسامبر 1985 مطالعه کردند. نتایج آنها نشان داد که  تقریبا 26% واریانس خطای بازدهی های بازار سهام می تواند به وسیله تغییرات بازارهای سهام دیگر توضیح داده گردد. آنها همچنین نشان دادند که بازار سهام امریکا بیشترین اثر را روی بازار های سهام دیگر دارد.

در تحقیقی مشابه، چیونگ و ماک(1992)[2] در پژوهش خود با عنوان  “انتقال تغییرات بازار سهام بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای آسیای پاسیفیک” نشان دادند که بازار سهام امریکا بیشترین تاثیر را روی بازارهای نوظهور منطقه آسیای پاسیفیک دارد.

همچنین، بکر، فینرتی و تاکر(1992)[3] در مقاله خود با عنوان ” ساختار وابستگی روزانه بین بازارهای سهام امریکا و ژاپن” وابستگی بازارهای سهام امریکا و ژاپن را مطالعه کردند. آنها یافتند که تغییرات زیاد قیمت در یک بازار با نوسانات زیاد در باز شدن بازار دیگر همراه می باشد.

ایتو و لین(1993)[4] به بسط پژوهش فوق با شامل ساختن حجم تجارت در مقاله شان با عنوان “اثرات حجم تجارت و نوسانات قیمت بین بازارهای سهام امریکا و ژاپن” پرداختند و یافتند که انتقال شوک ها بین توکیو و نیویورک نتیجه امواج نوسانی و نه حجم تجارت می باشد. این شواهد اظهار می کنند که انتقال شوک ها بین بازارها بیشتر به سبب عکس العمل مناسب به اطلاعات جدید به نسبت اثر سرایت می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

به هرحال، کینگ، سنتانا و وادهانی(1994)[5] در مقاله خود با عنوان “نوسانات و ارتباط بین بازارهای سهام” یافتند که فقط نسبت کمی از کواریانس بین بازارها می تواند به وسیله فاکتورهای اقتصادی از قبیل نرخ بهره، نرخ ارز و عرضه پول واقعی توضیح داده گردد. نتایج اخیر نشان می‏دهد که بسیار نامحتمل می باشد که فاکتورهای اقتصادی مشترک تنها دلیل برای اثرات بین بازاری باشد.

[1]-Eun and Shim(1989)

[2]Cheung &Mak(1992)

[3]Becker, Finnerty& Tucker(1992)

[4]Ito & Lin(1993)

[5]King, Sentana&Wadhwani(1994)

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره