منبع تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعادلی خود به‌صورت یک نوسانگر متناسب ساده مرتعش می‌گردد، لذا کل بلور می‌تواند به‌صورت دسته‌ای از 3N نوسانگر متناسب مستقل در نظر گرفته گردد، که هر نوسانگر دارای فرکانس یکسان  باشد.سپس ازلحاظ فیزیکی وی فرض نمود محیطی متوجه اتم می‌گردد که متوجه هر اتم دیگری نیز می‌گردد و پس، این امکان وجود داشت که تمام N اتم را به‌صورت نوسانگرهای مستقل در جهت‌های x وy وz در نظر بگیرند.ازلحاظ کلاسیکی چنین فرضی منجر به مقدار 3Rcal/deg-mole قانون دولن و پتیت می‌گردد، اما سهم بزرگ انیشتین (در 1907) این بود که گفت انرژی هر یک از 3N نوسانگر مستقل بایستی بر مبنای روشی که توسط پلانک توسعه‌یافته بود، کوانتیده شده باشد. پس، می‌توانیم بگوییم که انیشتین فرض نمود که طیف فرکانس  یک تابع دلتا در یک فرکانس بوده می باشد.

(1-2)

که در آن فاکتور 3N گنجانده‌شده می باشد، تا معادله روبرو  صادق باشد، و  تنها فرکانسی می باشد که به تمام 3N نوسانگر مستقل بلور نسبت داده می‌گردد. مقدار فرکانس انیشتین،  از ماده‌ای بهشکل2-2مقایسه ظرفیت گرمایی تجربی الماس با مقدار پیش‌بینی‌شده بر مبنای نظریه انیشتین

اگرچه در شکل (2-2) نشان داده‌شده می باشد که مدل انیشتین برای یک بلور قادر می باشد که توافق کیفی مؤثری باتجربه مستقر کند، اما ازلحاظ کمی با آن در توافق نیست. به‌ویژه معادله (4-2) پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت گرمایی دمای پایین، به‌جای اینکه به‌طرف T3، به‌عنوان داده‌های تجربی میل کند، به‌صورت زیر سیر می‌کند:

مطلب مشابه :  بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل) - دانلود پایانامه ارشد

(5-2)