مقاله درمورد صندوق های سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


ارتباطاتی که در بالا اظهار گردید، سرایت مالی را به وسیله قصور در پرداخت بدهی ها نشان می دهد. به هر حال در یک سیستم مالی بر پایه بازار، سرایت می تواند به وسیله تغییرات قیمت و ریسک های سرمایه نهادهای مالی منتقل گردد. وقتی صورت های مالی بازار به بازار تنظیم شده باشند ، تغییرات

قیمت دارایی ها در یک بازار، فورا در صورت های مالی منعکس خواهد گردید و این، واکنش سهام‏داران بازار مالی را در پی‏خواهد داشت. درصورتی که این اخبار در درون سیستم مالی پخش گردد اثر شوک می تواند از طریق تغییرات قیمت چند برابر گردد.

د) توازن مجدد پورتفوی

طبق کامینسکی و رینهارت(1998) سرایت مالی بازار می تواند به دلیل متعادل کردن پورتفوی رخ دهد انگیزه های متفاوتی برای موسسات مالی برای توازن در میان بازارها هست . یک انگیزه به سبب شوک های نقدینگی همبسته رخ می دهد.  برای مثال صندوق های سرمایه گذاری که بحران‏های نقدینگی بعد از شوک در اقتصاد را پیش بینی می کنند ممکن می باشد نیاز به افزایش نقدینگی به وسیله فروش دارایی ها در دیگر اقتصادها داشته باشند.

همچنین ممکن می باشد نیاز به نقدینگی وقتی رخ دهد که شوک منفی در یک اقتصاد ، ارزش دارایی سرمایه گذاران را کاهش می دهد و آنها را مجبور کند تا بخشی از دارایی ها را در اقتصادهایی که اثرنپذیرفته اند، بفروشند. برای مثال، صندوق های سرمایه گذاری ممکن می باشد نسبت اهرمی (بدهی به دارایی) بالایی داشته باشند. به دلیل اینکه زیان ها در یک اقتصاد منجر به کاهش سرمایه می‏گردد.

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی- دانلود

بریل اسفرد(1996)[1] در مقاله ای با عنوان ” اثرات خارجی نوسانات در میان کشورهای تاسمان[2]” به مطالعه اثرات خارجی نوسانات بازارهای سهام استرالیا و نیوزلند می پردازد. او ادبیات اثر نوسانات را به دو گروه دسته بندی می‏کند: گروه اول مقالاتی که روی سری های بازدهی تمرکز می کنند و به مطالعه انتقال شوک ها و خطاهای مدلسازی سری های بازدهی در میان بازارها می پردازند و گروه دوم مقالاتی هستند که مستقیما نوسانات را مطالعه می کنند.

[1]– Brailsford(1996)

[2] Tasman

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره