پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


برای بدست آوردن مقادیر بهینه پارامترها از الگوریتم برندت هال، هال و هوسمان[1] (BHHH) بهره گیری شده می باشد:

 

که در آن پارامتر برآوردی را پس از تکرار i ام مشخص می کند،    در معین می باشد و طول گام متغیر انتخاب شده برای تابع حداکثر درستنمایی در مسیر داده شده می باشد که بوسیله رگرسیون حداقل مربعات بردار T1  برای هریک از محاسبه شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

3-2-7) آزمون لیونگ باکس

3-3) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها

از داده های هفتگی شاخص های قیمت بازار سهام کشورهای ایالات متحده، ترکیه، مالزی و ایران برای دوره زمانی اکتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388) برای برآورد بهره گیری شده می باشد. در ادامه به ارایه توضیحاتی درمورد این بازارها پرداخته شده می باشد.

3-3-1)  بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس گردید. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم نمود:

3-3-1-1) دوره نخست (1357- 1346)

[1] -Berndt Hall,  Hall and Hausman

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره