پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

اما در قسمت مارپیچ همچنان که در شکل 3-4 نشان داده شده نیروهای  (نیرویی که میدان حاصل از جریان به جریان وارد می­کند) و نیروی (نیروی مغناطیسی خارجی) و نیروی  (نیروی ناشی از حرکت سلونوئیدی جت) به جت وارد می­شوند. نیروی کل وارد بر جت برآیند این سه نیرو می­باشد.

(3-8)  

3-4-بدست آوردن اندازه نیروها

نیروی مغناطیسی بر طول l از جریان  برابر می باشد با:

(3-9)

نیروی وارده به جت الکتروریسی از طرف میدان الکترواستاتیکی به صورت معادله 3-10 می‌باشد.

(3-10)

 

با در نظر داشتن ضرب خارجی بردار یکان‌ها در مختصات استوانه و معادله 3-2  نیروی وارده از سوی میدان داخلی به جت الکتروریسی برابر می باشد با:

(3-11)

(3-12)

 

با در نظر داشتن معادله 3-12نیروی حاصل از میدان الکترواستاتیکی، در جهت  (در جهت بزرگتر شدن حلقه مارپیچی جت الکتروریسی) به جت الکتروریسی اعمال می‌گردد.

برای میدان مغناطیسی خارجی که از سوی آهنربا به جت الکتروریسی وارد می‌گردد داریم:

نیروی کلی که از طرف میدان‌های مغناطیسی به جت الکتروریسی وارد می‌گردد برابر می باشد با:

(3-19)

با در نظر داشتن معادله‌ای 3-12،3-15 و3-18 و جایگذاری آنها در معادله 3-19 نیروی کلی برابر می‌گردد با:

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  مقاله درمورد صندوق های سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی