منابع تحقیق درمورد کارشناسی ارشد، رفتار کلاسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. مدول یانگ

که الاستیسیته کششی را توضیح می‌دهد و تمایل جسم به تغییر شکل در راستایی که نیرو وارد می‌گردد را توصیف می‌کند. اغلب به‌عنوان حالت ساده از مدول الاستیک به کار می‌رود. در مکانیک جامدات، مدول یانگ را به‌عنوان مدول کششی(tensile elasticity) می‌شناسند،  که معیاری از سختی مواد الاستیک همسانگرد[1] می باشد. مدول یانگ به‌عنوان نسبت تنش تک‌محوری بر کرنش تک‌محوری در محدوده قانون هوک تعریف می‌گردد. این نسبت می‌تواند به‌صورت تجربی از شیب منحنی تنش-کرنش طی آزمایش کشش بر روی نمونه به دست آید. به‌طورمعمول و نه دقیق، مدول الاستیک یا مدول الاستیسیته نیز نامیده می‌گردد، زیرا مدول یانگ معمول‌ترین مدول الاستیک می باشد، به‌هرحال دیگر مدول‌های الاستیک عبارت‌اند از: مدول حجمی و مدول برشی. واحد: مدول یانگ نسبت تنش که برحسب پاسکال می باشد، بر کرنش که بی‌بعد می باشد می‌باشد؛ پس مدول یانگ همان واحد تنش را دارا می باشد.

3-2 مدول برشی

یا مدول سختی(rigidity) تمایل جسم به برش (تغییر شکل در حجم ثابت) در برابر نیروی وارد بر آن می باشد ( تغییر شکل در حجم ثابت )، مدول برشی زیرشاخه‌ای از ویسکوزیته می‌باشد.

8-2 تعریف سختی

سختی یک جسم معیاری می باشد از مقاومتی که در یک جسم الاستیک در برابر تغییر شکل رخ می‌دهد(خمش، کشش و یا فشرده شدن).

9-2 ارتباط سختی با الاستیسیتی

درواقع، مدول الاستیک همان سختی نیست. مدول الاستیک یک خصوصیت از مواد تشکیل‌دهنده می‌باشد؛ درحالی‌که سختی یک خصوصیت از مواد صلب می‌باشد. پس، مدول غیر از خواص شدتی مواد می باشد؛ سختی ، به‌عبارت‌دیگر خواص مقداری مواد صلب می باشد که به ماده و شکل و شرایط مرزی آن وابسته می باشد. خواص شدتی به خصوصیاتی گفته می‌گردد که به مقدار و اندازه ماده وابسته نیست، درحالی‌که خواص مقداری مواد به مقدار و اندازه ماده وابسته می باشد. در حالت خاص کشش یا فشار بدون قید تک‌محوری، مدول یانگ می‌تواند به‌عنوان معیاری از سختی یک ماده فرض گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد پایان نامه، بازار سهام

10-2 موارد بهره گیری مدول در مهندسی

سختی یک ساختار به‌عنوان مهم‌ترین اصل در بسیاری از موارد کاربرد مهندسی به شمار می‌آید، پس مدول الاستیسیته اغلب به‌عنوان اصلی‌ترین خصوصیات ماده در زمان انتخاب موردبحث قرار می‌گیرد. یک مدول الاستیسیته بالا مطلوب می باشد زمانی که تغییر شکل ماده نامطلوب می باشد، درحالی‌که یک مدول الاستیسیته پایین زمانی که انعطاف‌پذیری ماده موردنیاز می باشد، مطلوب می باشد [3].

11-2 نظریه انیشتین در مورد گرمای ویژه بلورها

در اینجا، یک مدل فوق‌العاده ساده را برای مشخصه ارتعاشی یک بلور موردبحث قرار خواهیم داد.در حقیقت این مدل چنان ساده می باشد که به‌مقصود قدردانی از بینش عمیق و اثر موجود در این مدل بایستی ازلحاظ مشاهده می‌گردد، و به طریق تجربی معلوم شده می باشد هنگامی‌که دما به صفر میل می‌کند، ظرفیت گرمایی به‌صورت T3 به صفر میل می‌کند. این به‌عنوان قانونT3 شناخته‌شده می باشد و یک واقعیت تجربی می باشد که هر نظریه موفقی بایستی آن را نتیجه‌گیری کند. در آغاز سده جاری، انحراف‌ها از رفتار کلاسیکی پیش‌بینی‌شده، مرتباً در حال کشف شدن بودند، و هر یک اعتراض سختی بر نظریه‌های فیزیکی آن زمان وارد می‌کردند. برای ارتعاش‌های اتم‌ها در بلورها، انیشتین اولین کسی بود که با کاربرد مفاهیم انقلابی نظریه تابش جسم سیاه پلانک، یک توضیح نظری برای ظرفیت گرمایی دمای پایین جامدات ارائه داد. انیشتین فرض نمود که هر اتم در بلور، حول پیکربندی[1] isotropic