پایان نامه آزادی، کایدودرجه

دانلود پایان نامه

آماره کایدو

درجه آزادی

وقفه

<.0001

38.54

4

2

<.0001

50.16

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع پایان نامه، محاسبه