پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

برای یک نارسانا از   و که انرژی گرمایی و  انرژی ارتعاشی دمای صفر می باشد. که یک‌ترم کوچک ناشی از مکانیک کوانتومی می باشد که اظهار مناسب‌تر برای  که در آن اثرات  و اثرات گرمایی به‌صورت واضح جداشده‌اند به‌صورت زیر می باشد:

(14-1)

که  اظهار‌گر صفر مطلق می باشد. با بهره گیری از معادله (9-1) و(14-1) داریم :

(15-1)

بر اساس معادله (5-1) و (15-1) ، یک تابع  و به‌غیر از در صفر مطلق که  می باشد.در اینجا از معادله (15-1) همچون یک تعریف استاندارد  برای جامدات دی‌الکتریک بدون الکترون آزاد بهره گیری می‌کنیم:

مطلب مشابه :  دانلود مقاله کارشناسی ارشد، مدینه فاضله