پایان نامه ارشد درباره بهره وری نیروی کار و محدوده آسایش

دانلود پایان نامه

ماخذ : گردآوری محقق
جدول (4-15) میانگین بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز ایران در سال 86 ،در هر سه بخش فعالیت سبک،متوسط وسنگین را که با استفاده از شاخص متوسط آراء پیش بینی شده PMV)) و در مناطق مختلف ایران که بر اساس درجه حرارت تقسیم بندی شده است نشان میدهد.
جدول (4-16) : مقادیرPMV و بهره وری نیروی کاردر محدوده آسایش
PMV
1
-1 104.64
103.04 105.36
102.98
83
69.98 97.67
92
94.83
ماخذ : گردآوری محقق
مقایسهمیانگین به دستآمده بهرهوری درمناطق مختلف(جدول4-15)با میانگین محاسبه شده بهرهوری نیرویکار درمحدوده آسایش بر اساس مقادیرمطلوب شاخص PMV)) (جدول4-16) نشان میدهد که بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت وساز از محدوده مطلوب فاصله دارد. که با نتایج به دست آمده بهره وری در بخش ساختمان در جدول (4-14) تطابق دارد.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- خلاصه و نتیجهگیری
هدف اصلی این پایان نامه پیش بینی تغییرات بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز ایران (سال 86) با استفاده از شاخص میانگین نظرسنجی پیش بینی شده (PMV) و مقایسه مقادیر محاسبه شده بهرهوری نیرویکار در این بخش با مقادیر منتشره از سازمان ملی بهرهوری ایران بوده که مهمترین نتایج حاصله این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-با توجه به یافتههای این تحقیق مشاهده میشود که در مناطقی که از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای گرم میباشند، افزایش فشار بخار اشباع شدهو افزایش درجهحرارت منجر به تغییر عدد شاخصPMV از محدوده مطلوب خود شده که با توجه به فرض بیان شده در این مطالعه یعنی تابعیت میزان بهرهوری با مقادیر شاخص میانگین آراء پیش بینی شده، انتظار داریم که میزان بهرهوری نیرویکار دراین بخش از آستانه تعریف شده آن فاصله بگیرد که این هدف در حالتی که فعالیت در حال انجام متوسط و سنگین است محقق گردیده به این دلیل که ایجاد تنش گرمایی که به علت ایجاد گرما در بدن طی فعالیت بدنی و افزایش متابولیسم و دریافت گرما از محیط ایجاد شده است به عنوان عامل تشدید کننده در تغییر میزان بهره وری در فعالیت سنگین و متوسط میباشد.
2-در مناطقیکه از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای سرد میباشند، افزایش فشار بخار اشباع شده بر خلاف مناطق گرم، منجر به بهبود عدد PMV و در نهایت نزدیکتر شدن میزان بهرهوری نیرویکار در هر سه بخش ساخت و ساز (سبک ،متوسط،سنگین) به محدوده مطلوب شده است.و پایین بودن درجه حرارت در شرایطی که کار در حال انجام ماهیت سنگین دارد، کاهش احساس سرما به دلیل بالا بودن متابولیسم منجر به بهبود بهره وری نیروی کار می شود.
3-بر اساس محاسبات انجام شده این نتیجه حاصلگردیده که علاوه برفشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا ،مقدار PMV و به تبعیت آن بهرهوری نیرویکار نیز تابعی از میزان فعالیت درحال انجام و نوع پوشش کارگر می باشد.
4-برآورد کلی در این تحقیق این است که افزایش دما منجر به کاهش بیشتر بهرهوری نیروی کار در این بخش گردیده که می توان ادعا نمود تاثیرگذارترین متغییر حرارتی بر روی بهره وری دمای محیط می باشد.
5-بر اساس انجام آزمون t برای مقایسه میزان بهرهوری نیروی کار در بخش ساخت و ساز در مناطق مختلف این نتیجه حاصل شد که بهرهوری در این مناطق یکسان نمی باشد.