پایان نامه ارشد درباره معادله، محاسبه

دانلود پایان نامه

که  و  می باشد. یافتن دمای مشخصه دبای از پارامتر گرون آیزن به‌وسیله معادله (12-3) به‌صورت زیر می باشد:

(14-3)

که  یک ثابت می باشد. از طرف دیگر معادله (9-3) به‌صورت زیر بازنویسی می‌گردد:

شکل3-1  نمای کلی محاسبات عددی انجام شده برای محاسبه مدول حجمی


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع شورای همکاری خلیج فارس، کارشناسی ارشد