پایان نامه ارشد درباره نتایج، تناسب

دانلود پایان نامه

(11-3)

که دمای مشخصه دبای به‌وسیله پارامتر گرون آیزن مشخص می‌گردد :[36-37]

(12-3)

که  چگالی می باشد. ما پارامتر گرون آیزن [38-39] را با چگالی [40] متناسب کردیم.نتایج برای نمونه ما یعنی آهن به‌صورت زیر می باشد:

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد
(13-3)