پایان نامه ارشد رایگان درباره نرم افزار، پژوهشگران، کارشناسان

دانلود پایان نامه

می‌گوید0 “انسان دستخوش هواهای نفسانی است که بیشتر آن‌ها معلول حوادث روزگارند، و انسان در چنگ این هواهای نفسانی مانند پرکاهی است که گرفتار امواج طوفان دریا باشد و بی اختیار به این سو و آن سو کشیده می‌شود و پرتاب می‌گردد، کمتر عملی از اعمال است که بتوان فعل ارادی و حقیقی خود آدمی برشمرد. از سوی دیگر، هواهای نفسانی، مایه اختلاف، نفاق و دشمنی مردم با یکدیگر است(اسپینوزا،ترجمه محسن جهانگیری،1388).
برخی از پژوهندگان جامعه شناسی خشونت، سیرت و سرشت آدمی زادگان را در تحقیقات جدید علوم اجتماعی مغرب زمین عبوس تر و وحشیانه تر از آنچه تاکنون پنداشته می‌شد می‌بیند و بر آن است که: “گرایشی در تحقیقات علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد که رفتار خشونت آمیز را حتی بیش از آنکه ما حاضر بودیم بدون این علوم بپذیریم، طبیعی جلوه دهد.
پرخاشگری، مطابق تعریفی که شده، سائقی است غریزی و گفته می‌شود در سرای طبیعت دارای همان نقش کنشی در مسیر زندگی فرد و نوع است که غریزه‌های تغذیه و جنسی، اما به خلاف این غرایز که از یک سو به وسیله نیازهای آمر جسمی و از سوی دیگر به وسیله محرک‌های بیرونی به کار می افتند، ظاهراً در جهان جانوران، غرایز پرخاشگری بدین گونه برانگیختگی‌ها وابسته نیستند، بلکه به عکس، نبودن برانگیختگی به ناکامی غریزه و پرخاشگری “سرکوفته” می‌انجامد و این امر به عقیده روان شناسان، باعث متراکم شدن “انرژی” می‌گردد که انفجار نهایی آن درست به همین علت خطرناک تر است.
کریشنا مورتی 62در کتاب فراسوی خشونت می‌نویسد: ناسیونالیسم نژادی و میهنی به تنش وخشونت میان مجموعه‌ها، گروه‌های بزرگ قومی، تیره‌ها و یا ملت‌ها و ساکنان قلمروهای جغرافیای سیاسی می‌انجامد و همه در برابر همه قرار می‌گیرند. خود برتربینی و یا “منیت” رابط افراد و آحاد اجتماعی را در داخل یک قلمرو سیاسی و یا گروهی قومی و نژادی به خشونت می‌کشاند و یکی در برابر همه قرار می‌گیرد0 چه “من” که خود را به شکل‌های مختلف متجلی می‌گرداند در شکل جدایی، در شکل تلاش برای چیزی و کسی بودن یا شدن، من خود را به صورت من و غیر من ـ آگاهانه و یا ناآگاهانه ـ از دیگری جدا می‌کند، خود را با فامیل و یا گروه و یا جماعتی همگون می‌کند، یا نمی‌کند… موضوع قابل تشبیه به سنگی است که در آب انداخته می‌شود و موج‌های گسترده و گسترد تر را ایجاد می‌کند، خود در مرکز همه چیز است، تا زمانی که خود ـ به هر شکل صریح و یا غیرصریح ـ وجود دارد، لاجرم خشونت نیز وجود دارد.
طبق تحقیقی که در کشور آمریکا (1998) صورت گرفته سیاهان بیشتر از سفیدپوستان، جنوبی‌ها بیشتر از شمالی‌ها و مردان بیشتر از زنان مرتکب قتل شده‌اند. هم‌چنین فراوانی قتل در سنین پایین‌تر، اواخر بهار و اوایل تابستان و شب‌های آخر هفته بیشتر است (محسنی، 1386).
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه
امروزه، بندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهش های علمی کرد. به این ترتیب، در قلمرو علم حقوق نیز کمتر می توان بدون استفاده از روش های آماری تحقیقی درخور توجه انجام داد؛ بنابراین پژوهشگران علم حقوق نیز باید برای اجرای طرح های تحقیقاتی خود در حد لزوم به این ابزار مجهز شده، برای برآوردن نیازهای ویژه خوداز آن بهره مند شوند. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری به حساب آوریم؛ علم آمار که با پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اتخاذ تصمیم را فراهم می کند، یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد. آنچه مسلم است هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روش های آماری و تحلیل اطلاعات به دست آمده تجلی پیدا می کند.
2-3- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. بر همین اساس جهت جمح آوری داده‌های مورد نیاز از تکنیک پرسشنامه استفاده می‌شود .واحد مشاوره و سطح تحلیل فرد است. وبا توجه به تعدادزیادافراد جمعیت آماری پرسشنامه بین افرادی که به‌صورت تصادفی از بین طوایف درگیر انتخاب شده‌اند توزیع می‌گردد.
از دیدگاه تقسیم تحقیقات بر اساس هدف این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی می باشد زیرا با بکارگیری نظریه ها و برخی علوم رفتاری و حقوق و آمار در مورد جامعه آماری به نتایجی دست می یابد که برای آن دسته از سازمان ها و موسساتی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند قابل استفاده و کاربرد می باشد.
3-3-جامعه و نمونه آماری
جامعه عبارت است از گروهی از افراد، با حوادث که حد اقل یک صفت یا ویژگی مشترک داشته باشند یا به عبارتی دیگر جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم ( نظری ، 1384 ).
در این تحقیق جامعه آماری سران طوائف درگیر شهر سراوان حجم جامعه 500 نفر انتخاب، که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 140 نفر برآوردشده است. این تعداد مردم از بین 7 طائفه که به قید قرعه و تصادفی انتخاب شده‌اند و در هر طایفه تعداد 20 نفر انتخاب، که در کل آن‌ها 140 نفر می‌باشند.
مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات و اصول هر پژوهش به شمار می آید. محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را مشخص و معین می کند؛ بنابراین تعریف جامعه آماری عبارت است از: “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.
نمونه به زیر جامعه ای گفته میشود که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است. به عبارت دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (همان منبع).
4-3- ابزار گرد آوری
ابزار گردآوری داده‌ها، استفاده از مطالعات کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فارسی، کتب ترجمه شده، مجلات، مقالات و همچنین مطالعات میدانی محقق که شامل مراجعه حضوری به پلیس آگاهی، دادسرا و دادگاه کیفری شهرستان سراوان هم چنین با تهیه پرسشنامه از جامعه آماری درخواست شد نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است
نحوه امتیازدهی نمرات پرسشنامه به شرح زیر می باشد:
1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم
5-3- روایی پرسشنامه:
تعیین روایی پرسشنامه مستلزم آن است که ابزار همان متغیری را اندازه گیری کند که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن را دارد ( نظری ، 1384 ) .
بطور کلی مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روائی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی‌ارزش خواهد بود ( نظری ، 1384 ).
برای به دست آوردن روایی این پرسشنامه، ابتدا چند نمونه ار آن بین تعدادی از اساتید دانشگاه،وکلا و حقوقدانان تئزیع گردید و در طول تکمیل پرسشنامه پس از مع آوری آنها مشخص گردید که نتایج به دست آمده از تحقیق همسو می باشد. بنابراین محرز شد که واقعیت سنجی آن در درجه مطلوب و قابل قبولی است.
6-3- پایایی پرسشنامه
پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است ( نظری ، 1384 ).
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی63
ب) روش موازی یا روش آزمونهای همتا64
ج) روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون65
د) روش کودر _ ریچاردسون66
ه) روش آلفای کرونباخ67
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق ( و معمولا روش آلفای کرونباخ) می‌باشد.
مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند (بازرگان،1376،169).چقدر این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 784/0 است که نشان دهنده این است که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است. و نیز از آزمون خی 2 و واریانس فریدمن استفاده شد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های آماری
1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان
جدول4-1توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه در شهرستان سراوان
میزان احساس وابستگی
فراوانی
درصد
خیلی زیاد
???
??/?
زیاد
???
??/?
بی‌تفاوت
??
??/?
کم
??
?/?
خیلی کم
??
?/?
بی‌جواب
?
?/?
جمع
???
???
آمار جدول فوق نشانگر آن است که 6/73 درصد پاسخگویان درحدخیلی زیادو زیادی نسبت به طایفه خویش احساس وابستگی می‌نمایند.
2-4- میزان احساس مسئولیت افراد :
جدول4-2 میزان احساس مسئولیت افراد نسبت به قوم و طایفه در شهرستان سراوان
میزان احساس مسئولیت
فراوانی
درصد
خیلی زیاد
???
??/?
زیاد
???
??/?
بی‌تفاوت
??
?/?
کم
??
?/?
خیلی کم
??
?/?
بی‌جواب
?
?/?
جمع
???
???
آمار جدول 4-2 نشان میدهد که1/77 درصد در حد خیلی زیاد و زیادی نسبت به طایفه خود در شهرستان سراوان احساس مسئولیت می کنند.
3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد:
جدول4-3 توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد
میزان اهمیت
فراوانی
درصد
مهم وبسیارمهم
241
??/?
نه‌چندان مهم
99
??/?
بی‌اهمیت
31
?/?
جمع
371
???
آمار جدول 4-3 نشان دهنده آن است که طایفه در نزد افراد اهمیت زیادی در بین اقشار مختلف شهرستان سراوان دارد.
4-4-فرضیه های تحقیق:
1- به نظر می‌رسد علل مختلفی در بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان نقش دارند.
2- به نظر می رسد نهادهایی هستند که می توانند از بروز قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان جلوگیری نمایند.
3- به نظر می‌رسد ضمانت اجراههایی که توسط مراجع قضایی در قبال قتل های قبیله ای اعمال می گردد بازدارندگی لازم را ندارند.
4- به نظر می رسد اکثر مواقع مرتکبین این گونه قتل ها مورد تعقیب و دستگیر و به مجازات قانونی نرسیده اند.
5-4- سؤالات تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پژوهشی، در این تحقیق 5 سؤال به شرح زیر استنتاج گردید:
1. علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان چیست؟
2. چه نهادهایی در پیشگیری از بروز این گونه قتل ها در شهرستان سراوان موثرند؟
3. ضمانت اجراهای که توسط مراجع قضایی در قبال قتل‌های قبیله‌ای اعمال می‌گردد تا چه حد بازدارنده است؟
4. تا چه میزان مرتکبین این قتل‌ها توسط مراجع امنیتی و قضایی مورد تعقیب و دستگیر و به مجازات رسیده‌اند؟
در این تحقیق تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌صورت آمار توصیفی بوده و نتایج حاصل به گروه مورد مشاهده تعمیم داده خواهد شد و داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق تنظیم جداول و رسم نمودار نمایش داده می‌شود و با استفاده از شاخص‌های آماری مناسب خلاصه می‌گردند.
در ابتدا بر اساس مطالعات اسنادی انجام‌گرفته بر روی پرونده‌های قتل‌های انجام‌گرفته در محدوده مکانی و زمانی تحقیق، وضعیت این پرونده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و سپس به جمع‌بندی و ارائه جداول حاصل از جمع‌آوری 140 پرسشنامه از جامعه آماری پرداخته‌شده است. تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی