پایان نامه ارشد رایگان درمورد آلفای کرونباخ و متغییر مستقل

دانلود پایان نامه

4- روایی و پایایی پرسشنامه؛
5- روش تجزیه و تحلیل دادهها
3-2 نوع و روش تحقیق
روش تحقیق، عبارت از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق، برای شناسایی مشکلات، گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و استنباط معتبر از آنها است. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست؛ بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1381، 6).
در پژوهش‌ حاضرعوامل موثر بر گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین نوع تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است در این تحقیق از روش توصیفی زمینه یابی استفاده می‌شود که در واقع عوامل موثر از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.
3-3 جامعه آماری
در این تحقیق کلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت‌های استفاده کننده از سامانه‌های پیامکی مخابرات استان تهران است که حدود 52 شرکت انتخاب شد و تعداد مدیران عالی، میانی و عملیاتی این شرکتها و همچنین کلیه کارکنان و مدیران روابط عمومی شرکت مخابرات ایران 170 نفر می‌باشد.
3-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه
در این تحقیق، از روش منظم یا سیستماتیک جهت انتخاب افراد نمونه استفاده شده است و در برآورد حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده است.
تعداد کل جامعه آماری N =
تعداد نمونه آماری n =
تعداد اشتباه استاندارد 96/ 1t =
دقت مورد نظر برای نمونهگیری 05/0 d =
احتمال تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 5/0 P =
احتمال عدم تأثر متغییر مستقل برمتغیر وابسته 5/0q =
بنابرین حجم نمونه مورد مطالعه در تحقیق حاضر برابر است با:
تعداد کل نمونهها تعداد 118 عدد است.
3-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات
برای تکمیل پژوهش از دو روش کتابخانهای و میدانی برای جمعآوری اطلاعات استفاده شده است، ابزار جمعآوری دادههای این تحقیق پرسشنامه بوده که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع علمی معتبر تهیه و تنظیم گردیده است. به این ترتیب که 6 عامل به عنوان عوامل مؤثر استفاده از سامانه‌های پیامکی از بین عوامل متعددی که در منابع علمی به آن اشاره شده است، متناسب با محیط مورد پژوهش انتخاب گردیده است. جواب گویهها در یک طیف از خیلی کم به خیلی زیاد را شامل میشود که نمرات آنها به صورت استاندارد وارد سیستم گردیده است.
3-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق
به طور کلی یکی از ویژگیهای یک تحقیق علمی این است که ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات باید از اعتبار قابل قبول برخوردار باشد.
«اعتبار» یا کلمه مترادف آن یعنی صحت، ثابت یا پایایی عبارت است از این که اگر در شرایط یکسان یا و فواصل زمانی مختلف، پرسشنامه را چندین بار به آزمونیها دهیم جوابهای یکسان و مشابه بدهند.
برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. این آزمون برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها و یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند، بکار میرود. به منظور ضریب محاسبه ضریب آلفای کرونباخ باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه و واریانس کل سؤالات پرسشنامه را محاسبه کرد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss آلفای پرسشنامه محاسبه گردید که مقدار آن با 888/0 است. از آن جا که ضریب آلفا بزرگتر از 70/0 است، بنابراین، پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.
آلفای کرونباخ برای مزلو متغیرهای آزمون به شرح زیر است:
جدول شماره (3-1) مربوط به آلفای کرونباخ مزلو مقیاس‌های پرسشنامه
تعداد سوال