پایان نامه ارشد رایگان درمورد استفاده از تلفن همراه و مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه

مخابرات به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از شرکتهای شاخص و برتر شناخته شده در برقراری ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش زیربنایی دارد. (بشیریه، 1384). به همین دلیل و با عنایت به وجود رقبای جدید در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه توسعه و پیشرفت مداوم این شرکت در گرو ارائه خدمات نوین و متناسب با نیاز مشتریان میباشد. لذا، در صورتی که بتواند مؤلفههای تأثیرگذاربر نوآوری را از دیدگاه مدیران خودشناسایی نموده و آنها را در سازمان خود نهادینه نماید قطعاً به توسعه و بالندگی خود بیش از پیش ادامه خواهد داد در واقع خدمات تلفن همراه ظرفیت قدرتمندی از گستره بازاریابی را در اختیار شرکتها قرار میدهد اما تحقیقات زیادی در خصوص میزان تاثیرات، شاخصهای تاثیرگذار بر گروههای هدف و نیز تحلیل رفتارهای مورد انتظار از آنها صورت نگرفته است. تحقیقات در خصوص استفاده از سامانه‌های پیامکی در حوزه سازمانهای غیر انتفاعی که گیرندگان پیامها هیچ گونه عواید مادی برایشان در برنخواهد داشت به ندرت صورت گرفته است، به ویژه این که کلیه تحقیقات مورد مطالعه، اعم از داخلی و خارجی متمرکز بر بازاریابی کالا توسط این ابزار نیرومند بوده است.


این تحقیق از سه جنبه از دیدگاه محقق ضرورت یافته است: نخست عدم هیچگونه مطالعه کلاسیک و یا تجربی که محقق به عنوان پایهای درصدد تکمیل آن برآید؛ که امید است با توجه به حوزه بسیار غنی و نیز بکر موسسات غیرانتفاعی، با رویکردهای علمی به عنوان درگاهی در آینده نزدیک برای سایر محققان و اساتید شمرده شده، این موضوع از مقبولیت در حوزه دانشگاه خارج گردد. در دومین نکته که تأکیدی مضاعف بر جنبه‌های مادی، بازاریابی و نیز جلوگیری از اتلاف منابع دارد، ایجاد تمرکز بر تشخیص و انتخاب جوامع هدف – دریافت کنندگان پیام کوتاه- خواهد داشت تا با ارسال پیام کوتاه موجبات پدیداری خستگی اجتماعی و بیتفاوتی از دریافت پیام کوتاه نشده و نزول از این ابزار را از تبلیغ به ضد تبلیغ مانع گردد؛ و شاید مهمترین علتی که محققان را به تلاش و تکاپو برای انتخاب این موضوع وا داشت خود بحث نو بودن تحقیق در سازمان روابط عمومی مخابرات است، چرا که معمولاً مباحث این چنینی را در شرکتها و موسسات تولیدی مطرح می‌نمایند و تاکنون کار علمی چندان زیادی در سازما نهای خدماتی و دولتی انجام نشده است. با توجه به اهمیت نقش پیامک در سازمانهای امروز در این تحقیق، در نظر داریم تا از طریق شناخت عوامل مؤثر بر گرایش به سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران راهکارهای تقویت نوآوری و درجه اهمیت هر یک از آن مؤلفه‌ها را مشخص نماییم. بنابراین مساله اصلی این تحقیق این است که چه عواملی بر گرایش افراد به استفاده از سامانه‌های پیامکی در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران کدامند؟
در واقع در این پژوهش‌ عوامل موثر بر گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین نوع تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است در این تحقیق از روش توصیفی زمینه یابی استفاده می‌شود که در واقع عوامل موثر از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت‌های استفاده کننده از سامانه‌های پیامکی است که حدود 52 شرکت انتخاب شد و تعداد مدیران عالی، میانی و عملیاتی این شرکتها و همچنین کلیه کارکنان و مدیران روابط عمومی شرکت مخابرات ایران 170 نفر می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک می‌باشد و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار جمعآوری دادههای این تحقیق پرسشنامه بوده که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع علمی معتبر تهیه و تنظیم گردیده است. به این ترتیب که 6 عامل به عنوان عوامل مؤثر استفاده از سامانه‌های پیامکی از بین عوامل متعددی که در منابع علمی به آن اشاره شده است، متناسب با محیط مورد پژوهش انتخاب گردیده است. جواب گویهها در یک طیف از خیلی کم به خیلی زیاد را شامل میشود که نمرات آنها به صورت استاندارد وارد سیستم گردیده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور ضریب محاسبه ضریب آلفای کرونباخ باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه و واریانس کل سؤالات پرسشنامه را محاسبه کرد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss آلفای پرسشنامه محاسبه گردید که مقدار آن با 89/0 است. از آن جا که ضریب آلفا بزرگتر از 70/0 است، بنابراین، پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده، از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرمافزار spss استفاده شد. در بخش توصیفی به پارامتر‌های مرکزی و پیرامونی و توصیف متغیر‌های مربوط به ویژگی‌های بیوگرافی پرداخته شد و در بخش استنباطی برای آزمون فرضیهها از روش آزمون t تک متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد همه فرضیه‌ها در سطح آلفای 5 صدم معنادار می‌باشد و در زمینه اهمیت هر یک از عوامل نشان داده شد، شرایط استفاده دارای بالاترین میانگین است و سپس سایر متغیر‌ها می‌باشند، در بین متغیر‌ها تجربیات قبلی نسبت به سایر موارد دارای میانگین پایین‌تری می‌باشد.
نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها
سئوال اصلی
– اولویت بندی واهمیت هر یک از عوامل عوامل مؤثر بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی کدام است؟
برای آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین فاکتور‌های درون موردی (متغیر‌ها) تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. میزان f مشاهده شده (93/6) در سطح آلفای 5 صدم معنادار است و فرض صفر رد می‌شود به عبارتی بین میانگین فاکتور‌های درون موردی (متغیرها) تفاوت معناداری مشاهده می‌شود و میزان استفاده از هر یک از عوامل مؤثر بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از سامانه‌های پیامکی متفاوت می‌باشد.
در واقع می‌توان گفت میزان استفاده از هر یک از عوامل مؤثر بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از سامانه‌های پیامکی متفاوت می‌باشد. به این صورت که شرایط استفاده دارای بالاترین میانگین است و سپس سایر متغیر‌ها می‌باشند، در بین متغیر‌ها تجربیات قبلی نسبت به سایر موارد دارای میانگین پایین‌تری می‌باشد. از جمله شرایط استفاده می‌توان به کوتاه بودن پیام اشاره کرد گرچه کوتاه بودن پیامک، استفاده از آن را برای بسیاری مقاصد غیر ممکن می‌سازد و بخودی خود محدودیتی در استفاده از این فن آوری در انواع ایده‌ها بوجود می‌آورد، اما همین مطلب می‌تواند در ایده‌هایی که انتقال پیام‌ها در آن کوتاه و ناچیز است و نیاز به پاسخ دهی سریع می‌باشد، به عنوان مزیتی ویژه برای پیامک به حساب آید. از عوامل دیگر آسان بودن ارسال آن می‌باشد با توجه به اینکه دسترسی به ایمیل برای همه افراد با صراحت ممکن نیست یکی از دلایل استفاده از این رسانه ارسال راحت آن می‌باشد.
فرضیه‌های فرعی
برای آزمون فرضیه‌های فرعی از آزمون t تک متغیره استفاده شد.
فرضیه اول: هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.
نتایج آزمون فرضیه فوق نشان داد در متغیر هنجار ذهنی t مشاهده شده برابر با (87/15) می‌باشد، و فرض صفر رد می‌شود به عبارتی در سطح اطمینان 95% و آلفای 5 درصد، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله (782/0 و 16/1) می‌باشد همچنین میانگین مشاهده شده برابر با (89/3) و میانگین مورد انتظار برابر با (3) می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی بالاتر از میزان متوسط موثر می‌باشد.
از آنجا که هنجارهای ذهنی نشان می‌دهد که مصرف کننده چگونه تحت تأثیر دریافت‌ها و ادراکات گروه‌های مرجع همچون خانواده، دوستان و همکاران قرار می‌گیرد از نتایج بدست آمده اینگونه استنباط می‌شود که ادراک‌های گروههای مرجع نقش پر اهمیتی در تفکر استفاده کنندگان دارد و می‌تواند گرایش آنها را در جهت استفاده از این رسانه به سمت مثبت و یا منفی سوق دهد.
دیوید و همکاران (1989) و فیشبین و همکاران (1975) بر اهمیت هنجارهای ذهنی به لحاظ تأثیر آن‌ها بر رفتار انسان تأکید کرده‌اند.
ژانگ و مائو (2008) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی افراد در مورد به کارگیری خدمات داده‌ای تلفن همراه تجربه‌ای کم یا اصلاً تجربه‌ای ندارند، تصمیم آن‌ها برای به کار‌گیری خدمات داده‌ای تلفن همراه به شدت تحت تأثیر گروه‌های مرجعی چون دوستان یا اعضای خانواده قرار می‌گیرد. مشخص شده است که گروه‌های مرجع، هنجارهای ذهنی، عوامل اجتماعی و یا نفوذ اجتماعی نقش بسیار مهمی در قصد به کار گیری خدمات دارد.
فرضیه دوم : تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.
نتایج نشان داد در متغیر تجربیات قبلی t مشاهده شده برابر با(28/9) می‌باشد، و فرض صفر رد می‌شود به عبارتی در سطح اطمینان 95% و آلفای 5 درصد، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله (782/0 و 16/1) می‌باشد همچنین میانگین مشاهده شده برابر با (79/3) و میانگین مورد انتظار برابر با (3) می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی بالاتر از میزان متوسط موثر می‌باشد.
بیتمن و پارک (1980)، رسو و همکاران (1981) معتقدند دانش قبلی مصرف کننده بر نوع و میزان پردازش اطلاعات نظیر سازماندهی نظام‌مند مقایسه و ارزیابی برند و رفتار خرید موثر است.
خلیفه و چنگ (2002) به نقش تجربیات قبلی در استفاده از تلفن همراه اشاره داشته‌اند.
این فرضیه با توجه به نظریه یادگیری مبتنی بر تجربه نیز قابل تبیین است بر طبق این نظریه، تجربیان مثبت می‌تواند باعث گردد که مصرف کنندگان گرایش به منبع تجربیان مثبت داشته باشند.
فرضیه سوم : عوامل بیرونی (محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد در متغیر عوامل بیرونی t مشاهده شده برابر با (12/17) می‌باشد، و فرض صفر رد می‌شود به عبارتی در سطح اطمینان 95% و آلفای 5 درصد، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله (785/0 و 995/0) می‌باشد همچنین میانگین مشاهده شده برابر با (88/3) و میانگین مورد انتظار برابر با (3) می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامک