پایان نامه ارشد رایگان درمورد سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و فرایندهای تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

با اینکه نتیجه نوآوری و تغییر موفقیتآمیز، تکامل است، اما علیرغم اهمیت آن در فرایند رشد و توسعه تمدن بشری، تغییر در فعالیتهای انسانی به سادگی صورت نمیگیرد. از آنجایی که شناسایی عوامل تسهیل کننده تحولات سازمانی و همچنین موانع و عوامل مقاومت کننده در برابر آن، میتواند در هدایت و مدیریت صحیح واصولی نوآوریها و تحولات سازمانی توسط مدیریت سازمان مؤثر باشد، در این بخش به عوامل تسهیل و تقویت کننده نوآوریها و تغییرات سازمانی، از دیدگاه صاحبنظران مختلف پرداخته می‌شود.
یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده و تقویت توان نوآوری و خلاقیت در سازمان‌ها، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است، به طوری که از دیدگاه صاحبنظران مختلف، ساختار سازمانی مناسب پیش فرضی برای موفقیت و نوآوری و تغییردر سازمان است (نژاد ایرانی، 7:1381). درهمین راستا (تامپسون) معتقد است سازمان سلسله مراتبی بروکراسیها در مدل وبر، نوآوری یا تغییر را کند میکند. فرضیه او به این گونه بیان میشود که هر چه سازمان کمتر بروکرانیزه باشد و بیشتر با درگیری مواجه باشد نوآوری (تغییر) در آن بیشتر است. بر اساس این فرضیه وی پیشنهاد میکند که اگر سازمانهای سلسله مراتبی تمایل به تغییر و نوآوری داشته باشند بایستی از انعطاف ناپذیری خود بکاهند ( شیرازی، 297:1373). تافلر نیز درباره بوروکراسیهای اداری مینویسد (امروزه تغییرات بسیار سریع به تصمیمهایی همان قدر سریع نیاز دارد اما منازعات قدرت، نظامهای اداری را به طریق رسوا کنندهای کند میسازد. رقابت به نوآوری مداوم نیاز دارد در حالی که قدرت اداری خلاقیت را نابود میسازد) (تافلر، 306:1370). در همین رابطه (دفت) نیز یکی از سه ویژگی مهم ساختار سازمانهای موفق را عدم تمرکز ساختاری به منظور تشویق افراد به خلاقیت میداند ( دفت، 961:1374) همچنین، معتقد است کارکنانی که از تخصصهای ویژه برخوردارند و حرفهای هستند، نباید در گیر و دار دیوانسالاری گرفتار و محدود گردند (دفت، 194:1386).
اهمیت عامل ساختار سازمانی تا به آن اندازه است که گفته شده در رشته بهبود سازمانی نیز بیشتر سازمانهای مورد توجه قرار میگیرند که ساختار آنها ارگانیک ( پویا و انسانی) است و به اعضای سازمان اجازه مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری و نیز استقلال عمل داده میشود، به طوری که آنها میتوانند ابتکار عمل به خرج داده و نظرها و عقاید و راه حلهای جدیدی را ارایه کنند ( دفت، 532:1386). در مقابل ساختارهای مکانیکی نمیتوانند در برابر تغییرات و تحولات، سلیقهها و نیازهای مختلف محیطی از خود انعطاف نشان دهند و خلاقیت و نوآوری در این نوع ساختارها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این نوع ساختارها در بلند مدت کارایی و اثر بخشی خود را از دست میدهند( محمدزاده، 74:1374 ).
سی کی بارت (1994) نیز برقراری مقررات رسمی برای پاداشها به گونهای که روند نوآوریها را تقویت کند، برگزاری دورههای آموزشی رسمی به منظور تسهیل و اشاعه نوآوریها، استفاده مؤثر از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و به کارگیری و تقویت اهرم‌های مدیریت را در ارتقای تغییرات و نوآوریهای سازمانی مؤثر میداند (آقایی فیشانی، 290:1377). اما بطور کلی، با توجه به آنچه درباره موانع نوآوری و تغییر را تشویق، موانع آن را کاهش و فرایند تغییر را سهولت بخشیم، بایستی ساختار سازمانی را انعطاف پذیر، جو سازمانی را آزاد، نیاز اعضا را ارضا و رهبری را دموکراتیک کنیم. همچنین، بایستی مشوقهای مادی و معنوی، جلب مشارکت و همکاری اعضا در تصمیم گیریها، انسجام گروهی و آزادی بیان را مورد توجه قرار دهیم ( شیرازی، 305:1373).
2-15شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی
2-15-1 تبلیغات و پیامک
شواهد حاکی از آن است که با توجه به روند گسترش و گرایش بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی به تبلیغات، به عنوان رکن اصلی بازاریابی وافزایش تعداد شرکتهای تبلیغاتی در چند سال اخیر در کشورما، سرمایههای زیادی جذب این صنعت شده است؛به طوری که شرکتها و مؤسسات، هر ساله دهها میلیارد از منابع محدود خود را برای تبلیغات کالا و خدمات هزینه میکنند. از بین رسانههای تبلیغاتی متعدد اخیراً پیامک به دلیل گسترش تعداد دارندگان تلفن همراه در کشور به شدت مورد توجه شرکتهای تبلیغاتی و تولید کننده قرار گرفته است. اما به نظر میرسد که شرکتها در مورد تعیین اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی خود و بهطور خاص در مورد رسانه پیامک تلاش زیادی به عمل نمیآورند.
امروزه تبلیغات از طریق تلفن همراه به دلیل ضریب نفوذ بالا در میان مردم، به عنوان یک رسانه پر طرفدار در عرصه تبلیغات معرفی شده است. برای مثال ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ایران با وجود 52 میلیون خط حدود 73% است و در 8 ماه نخست سال1390 حدود 7میلیارد پیامک توسط ایرانیان ارسال شده است. این آمار نشانگر توان بالقوه این رسانه در تبلیغات بازرگانی است. در جدول 1 مشاهده میشود که تا سال 2015 درآمد کل ناشی ازتبلیغات از طریق موبایل در کل دنیا به حدود 5/20 میلیارد دلار میرسد که خود یک بازار بسیار بزرگ جهانی است.
جدول (2-1) درآمدهای ناشی از تبلیغات از طریق موبایل در دنیا (میلیون دلار)
سال
منطقه
2010
2011
2015
(پیشبینی)
آمریکای شمالی
304/3
701/7
5791
اروپای غربی
257/1
569/3
5131
آسیا/پاسیفیک و ژاپن
868/1
1628/5