پایان نامه ارشد رایگان درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از تلفن همراه

دانلود پایان نامه

ادبیات تحقیق
2-1مقدمه
در سالهای اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری توانمند در خدمت بشر قرار گرفته و امور اقتصادی، فرهنگی سیاسی بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است و کشورهای توسعه یافته صنعتی که از استفاده کنندگان اولیه آن بودهاند، بیشترین بهره اقتصادی را از آن بردهاند. البته باید توجه داشت که اگر تکنولوژیها به درستی انتخاب و استفاده نشوند، نه تنها سازمانها را در تحقق اهدافشان یاری نمیسانند، بلکه بیم آن میرود که به چالشی مهم تبدیل شوند.
در این راستا، بازاریابی از طریق تلفن همراه، فرصتهای زیادی در جهت تبلیغات تجاری و تداوم ارتباط با مشتریان برای شرکتهای مختلف به وجود آورده است.
تلفن همراه به عنوان یک رسانه، با ویژگیهایی همچون در دسترس بودن، تناوب ارسال، سرعت ارتباطات را افزایش میدهد و این امکان را به بازاریابان میدهد که ارتباطات شخصی با مصرف کنندگان و درگیر کردن آنان را ادامه دهند (شارل، دیکینجر و مورفی، 2005). در این میان کاربردترین سرویس تلفن همراه که برای تبلیغات در سالهای اخیر استفاده شده، سرویس پیام کوتاه است. تحقیقات انجام گرفته در زمینه تبلیغات از طریق پیام کوتاه با توجه به عمر نه چندان طولانی این فناوری، آن چنان که باید و شاید زیاد نیست. رتی، گراند کولاس و دیکینز تبلیغات از طریق پیام کوتاه را تلفیقی از بازاریابی از طریق ایمیل و تجارت بر مبنای تلفن همراه دانسته، آن را بهترین فروشنده میخوانند که در جیب مشتری قرار دارد ( رتی، گراند کولاس و دیکینز، 2005)
آنچه مسلم است، آن است که تشخیص جامعه هدف به منظور دریافت بالاترین نتایج، مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص دسترسی به ویژگیهای مؤثر و نیز میزان تاثیر این عوامل است. کشف عوامل مختلف در حوزههای انتفاعی از انجا اهمیت مییابد که نیاز به بازخوانی و اتخاذ رویکرد صحیح، ریشه در فرایند تصمیمگیری جوامع هدف داشته و تمایز در نیت خیرخواهانه در برابر خواستههای بسیار متفاوت است.
2-2 تاریخچه استفاده از تلفن همراه
در دهه‌ی 1990، فناوری فیبرهای نوری، پیشرفت بزرگی کرد. اکنون کابلهای نوری توان پردازش حمل همزمان تماس از 30 میلیون دستگاه تلفن همراه را دارا هستند. در عین حال، تقاضای فزاینده برای خدمات مخابراتی، کمک شایانی به رشد این صنعت کرده است، به طوری که در سراسر جهان تعداد مشترکان خدمات تلفن بیش از میلیاردها نفر است و در هر دقیقه هزاران مشترک جدید اضافه میشود. امروزه خدمات تلفن قسمتی ضروری از تجارت اقتصاد جهانی و زندگی اجتماعی محسوب میشود.
صنعت خدمات تلفن در طی یک و نیم دهۀ اخیر یک تجارت پویا و بزرگ بوده است که رشد حائز اهمیتی در سراسر جهان داشته است. تریلیون دلار ثروت در داخل این صنعت در دهه‌ی 1990 جریان داشته است. رشد، هزینه و کارایی تکنولوژی خدمات موبایل، ملاکی برای این ارزیابی محسوب میشود. این پیشرفت سبب شده که ضریب نفوذ خدمات تلفن همراه به مرحله‌ی برابری با تلفن ثابت برسد و حتی در بعضی کشورها از آن پیشی بگیرد. ایران نیز دستخوش چنین تغییراتی بوده است.
بازار خدمات مخابرات کشور از زمان پیدایش، همواره انحصاری بوده و با وجود مالکیت دولتی، قیمتها به صورت دستوری تعیین شده و در نتیجه بنگاه به دنبال حداکثرسازی سود نبوده است. تعیین قیمتها در سطح پایین، عاملی برای عدم تأمین منابع کافی برا سرمایهگزاری و توسعه‌ی شبکه از نظر کمی و کیفی و همچنین کم کشش بودن تقاضای مصرفکنندگان است و صرفنظر از تعداد مشترکین که وابسته به تعداد خطوط دایری است، پایین بودن نرخ مکالمات موجب افزایش مکالمات از نظر تعداد و مدتزمان مکالمه شده و با رسیدن به سطحی بالاتر از توان شبکه، موجب ترافیک بین خطوط شده است و نامناسب بودن عملکرد شاخصهای کیفی همچون شاخص درصد مکالمات موفق، بیانگر این موضوع است. در هر بازاری حساسیت متقاضی نسبت به نوسان قیمت، مبنای برای سیاستگذاری است و این حساسیت وابسته به ساختار بازار است. برای مثال در بازار انحصار کامل، حساسیت تقاضای مصرفکننده نسبت به تغییر قیمتها، در مقایسه با ابزار رقابت کامل بسیار کمتر است و انحصارگر از این اهرم برای دستیابی به سود بیشتر استفاده میکند.در ایران، انحصارگر همواره گیرندۀ قیمتهای دستوری بوده، که نامتناسب با تورم جامعه افزایش یافته است. توجه به این نرخ در برخی مقاطع، این واقعیت را آشکار میسازد. نرخ هر دقیقه مکالمه در سالهای 1382، 1372، 1350، به ترتیب 66/0 ریال، 10 ریال و 19ریال بوده و نرخ رشد متوسط سالانه 11 درصد است، درحالی که نرخ رشد متوسط سالانۀ سطح عمومی قیمتها طی دورۀ 1350-1382 معادل 4/18 درصد است. پایین بودن نرخ مکالمات موجب شده تا درآمد حاصل از مکالمات شهری که بالاترین درصد ترافیکی شبکه را داراست، در سطحی پایین باشد و با اشغال کردن شبکه و کاهش درصد موفقیت مکالمات، کسب درآمد از سایر خدمات را نیز مختل کند. در راستای توسعۀ تلفن همراه، شرکت مخابرات ایران قرارداد واگذاری 2 میلیون شمارۀ تلفن همراه اعتباری را به بخش خصوصی در پایان سال 84 امضا کرد و همچنین قرارداد با شرکت خارجی به منظور ارایۀ تلفن همراه (اپراتور دوم) نیز در مرحلۀ انعقاد قرار گرفت و مجوز ورود اپراتور سوم تلفن همراه با تکنولوژی نسل سوم به بازار در پایان سال 86 داده شد. با توسعۀ خدمات موبایل، دسترسی به این خدمات با قیمت پایینتری امکانپذیر، شد به طوری که اکنون بیشتر خانوارهای کم درآمد نیز از این خدمات بهرهمندند. با وجود این افزایش، نبودن محیط رقابتی کافی و به دنبال آن افزایش قیمت، نداشتن ثبات فضای سیاسی، نبود رشد مثبت سرمایهگذاری خارجی و حمایت ناکافی از بخش خصوصی از جمله عواملی هستند که سبب شدهاند ایران در مقایسه با بعضی کشورها رشد کمتری در فناوری ارتباطات و اطلاعات داشته باشد.
در آغاز انقلاب اسلامی تنها 850000 تلفن ثابت در کشور وجود داشت و در سال 1372 این رقم با افزایش چشمگیری به حدود 3597900 خط ثابت رسید و این رشد کماکان ادامه داشت، به طوری که در پایان سال 86 به رقم 23957639 شماره رسید. بر این اساس ضریب نفوذ هر فرد برای تلفن ثابت از 33.46 درصد به 34.2 در پایان 86 رسیده است. این درحالی است که افزایش تعداد اپراتورها و پیشرفت تکنولوژی سبب رقابت و پایین آمدن هزینۀ خدمات تلفن همراه به خصوص دسترسی، ناشی از صرفهجوییهای مقیاس و کاهش قیمت برای مصرف کننده، شده است. این کاهش قیمت تقاضا برای این خدمات را افزایش داده، که در نهایت به سود مردم و افزایش ریسک برای اپراتورها بوده است و تعداد مشترکان موبایل در پایان سال 86 به 24509714 رسیده است که نشان از پیشی گرفتن ضریب نفوذ تلفن همراه از ثابت دارد. این پیشی گرفتن در کاربردهای مهمی همچون تأثیر دسترسی هر دو بر خدمات مخابراتی پایه و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) به عنوان یک ابزار توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جامعه است. این توسعه، آنالیز جایگزینی خدمات تلفن ثابت به وسیلۀ خدمات تلفن همراه را به عنوان میزان دسترسی ضروری میکند. البته دید متفاوت دیگر مکمل بودن خدمات موبایل و تلفن ثابت است. موبایل مصرفکننده را قادر میکند به تماسهایی که امکانپذیر نیست (به طور مثال در مسافرت یا در ماشین و در حال پیادهروی)، دسترسی داشته باشد.
2-3 پیشینه نظری
ویژگی خاصی که تقاضای خدمات مخابراتی را از تقاضای دیگر کالاها متمایز میکند، این است که این خدمات به طور مجاز مصرف نمیشوند و یک شبکۀ ارتباطی را شامل می‌شوند و این نه فقط روی وابستگیها و اثرات خارجی چگونگی ارایۀ یک مدال مصرف اثر میگذازد، بلکه یک تشخیص غیرواضح بین دسترسی و استعمال خدمات را ایجاد می‌کند. ما در این مطالعه تنها تقاضای استعمال خدمات تلفن را بررسی و برای تأثیر اثرات خارجی روی تقاضا نیز تعداد مشترکان موبایل را در مدل تقاضا وارد میکنیم.
مدل سیستم تقاضای تقریباٌ ایدهال (AIDS) را برای براورد ضرایب تابع تقاضا و براورد کششهای قیمتی متقاطع به کار میبرد.
مطالعۀ ادبیاتی آشکار میکند که استفاده مدل اقتصادسنجی برای آنالیز تقاضا برای خدمات تلفن اندک است. سانک، کیم، لی تأثیرات جانشینی بین خدمات تلفن همراه و ثابت در کره را مطالعه کردهاند.آنالیز تجربی برای دورۀ 98-1991 دادههای مقطعیسری زمانی ناحیهای کره انجام شده است. این مطالعه تأثیر رشد سریع خدمات موبایل را روی تقاضا برای خدمات موبایل به مانند یک جایگزین خدمات تلفن ثابت بررسی کرده است. نتایج نشان داد که تعداد مشترکان تلفن همراه رابطۀ مستقیم با قطع ارتباط تلفن ثابت دارد و همچنین به طور منفی مرتبط با تعداد ارتباطات تلفن ثابت جدید است. نتایج، جانشینی خالص بین خدمات تلفن همراه و ثابت را نشان دادهاند، که این نتایج ناشی از پیامدهای سیاسی دولت، همچون رقابتاند.
میکائیل R.W و وروچ گلن، مطالعۀ دیگری با عنوان جانشینی بین خدمات تلفن ثابت و همراه را در تعداد زیادی خانوار آمریکایی در طی دورۀ 2001-1999 بررسی کردهاند.
ماکس وبر نیز تحول اجتماعی-اقتصادی را مرهون تحول نظام فرهنگی-دینی میداند و بنابراین، ظهور اجتماع جامعهای، نیازمند جهانبینی نو، توأم با اطلاعاتگرایی است. نیروی محرکه جریان دگرگون کننده اجتماع و وقوع مدرنیته، از نظر صاحبنظران، “سودگرایی (مارکس)، خردگرایی (وبر)، صنعتگرایی (دورکیم)” (وبستر، 1381: 112) فردگرایی و ابزار تحقق آن، لیبرالیسم است(ارلیوس، 2008).
آزادیهای فردی و همدلی افراد برای درک متقابل و گرایش به پیشرفت اجتماعی و تأمین منافع فردی از طریق تعاملات داوطلبانه و مشارکتآمیزجمعی اهمیت به سزایی دارد.
همدلی، یعنی «ظرفیت دیدن [و قرار دادن] خویش در موقعیت دیگری» (لرنر، 1964، 50-49) و پذیرش حقوق برابر اجتماعی با دیگران. از دیدگاه لرنر، همدلی، باعث حرکت به سوی نوگرایی میشود. در واقع، تأثیرات روانی و روحی ناشی از تحرکهای فیزیکی، جغرافیایی و اجتماعی در مفهوم همدلی متبلور شده و تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباط همگانی به عنوان «کارگزار تغییر» (لاور، 1989). این روند را از طریق توسعه ذهنی به اقصی نقاط جهان بدون حضورهای فیزیکی میسر میکند.این گزاره وجود دارد که جامعه مدنی و مدرن جامعهای است که همدلی افراد در آن زیاد است (Ibid).
دو خصیصه عمده جامعه مدنی، ظهور گستره همگانی و شکلگیری افکار عمومی در آن است (کوهن، فصلنامه رسانه، شماره 3، 1383) که زمینه پاسخگویی دولت- ملتها را به مردم فراهم ساخته و نقد اجتماعی را به عنوان سازوکار مبارزه با فساد، پالایش و اصلاح امور اجتماعی، که عمدتاً توسط طبقه متوسط پیگیری و محقق شده، به ارمغان آوردهاست (دالگرن، 1380).
توسعه سیاسی که سازوکارهای انتخابات و کسب نمایندگی مردم را در اداره امور عمومی (مهدی‌زاده، سمینار بررسی مسائل مطبوعات، 1377، ج1) به وجود میآورد، عقلانیت را در کانون تصمیمگیریهای اجتماعی قرار میدهد و نظارت عمومی بر فعالیتهای دولت، همراه با نقد منصفانه و مستند دیدبانان امنیت و رفاه همگانی یا روزنامهنگاران، به هموار شدن توسعه و پیشرفت همگانی میانجامد. (بشریه، 1385: 13).
آیوی لی در سال 1906 نخستین موسسه روابط عمومی را به منظور کمک به سازمانهای اجتماعی- اقتصادی نیازمند مدیریت اطلاعاتی محیط در حال تغییرشان و پاسخگویی به مطبوعات منتقد ایجاد کرد. همچنین، گفته میشود که این حرفه، در دورانیکه تحولات همه جانبه اجتماعی در تمامی قلمروها رخ میداد و مردم اجازه مییافتند، آزادانه حرف‌های خود را بزنند و در رقابت‌های اقتصادی شرکت کنند، به وجود آمد. (کوهن، 1376: 19)
روابط عمومی، بخشی از عملکرد مدیریت است که به ایجاد و حفظ خط مشیهای متقابل در زمینه شناخت و پذیرش روابط کمک کرده و موجب همکاری سازمان بامخاطبانش می‌شود.فعالیتهای روابط عمومی شامل چگونگی اداره مشکلات یا مسائل سازمان است که به مدیریت سازمان کمک میکند تا از افکار عمومی آگاهی یابد و به آنها پاسخ گویند و نیز مشخص میکند که مدیریت برای تأمین منافع عمومی چه وظایفی دارد. از سوی دیگر، مدیریت سازمان را در اعمال تغییرات و استقبال از گرایشهای مختلف یاری میدهد و در این زمینه از تحقیق و نیز فنون ارتباطات، به گونهای که با اصول اخلاقی سازگار باشد، استفاده میکند.
گرانیت، چهار الگوی نظری را در روابط عمومی مطرح میکند. الگوهای اول تا سوم رابطه‌ای یک سویه را تعقیب میکنند و الگوی چهارم به تأثیرات همسنگ اختصاص دارد. این الگو تاثیراتی را تایید میکند که براساس آن هم سازمان و هم گروهها بهرهمند می‌شوند. مفاهمه، حل اختلاف و تقویت درک متقابل و حتی اولویت به دیدگاههای مشتری در جریان تولید، مدنظر قرار گیرد. در این دیدگاه روابط عمومیها “از چانه زدن، مذاکره و راهبردهای رفع اختلاف برای سامان بخشی به تغییرات مبتنی بر همزیستی در افکار، گرایشهای ذهنی و رفتارهای سازمان و گروههای مخاطب خود استفاده میکنند” (بوتان و هزلتون، 1378: 20).
2-4 نظریه روابط عمومی
روابط عمومی به سرعت به عنوان رشته ای از علو م اجتماعی مطرح می‌شود. توسعه حجم دانش نظری که روابط عمومی را از دیگر حرفه‌ها و رشته‌های دانشگاهی متمایز می‌سازد برای بالندگی و تبدیل شدن آن به یک حرفه و رشته دانشگاه ی اهمیت بسزایی دارد.(گرونیگ و‌هانت، 1984،