پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان و بهزیستی روان شناختی

دانلود پایان نامه

بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.
بهرامی خوندابی فاطمه.(1383). بررسی رابطه بین خود کنترلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان .دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.


بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، محمد؛ علی، بیانی (1387). روایی و پایایی بهزیستی روان شناختی ریف؛ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ 14 ؛35- 28.
بیابانگرداسماعیل،(1372)، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.
رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(1383)، ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.
زنجانی طبسی رضا،(1383)، ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
سیف نراقی مریم،نادری عزت الله،(1382)، اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.
شاملو، سعید،(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.
شفیع آبادی عبدالله،(1372)، نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
شکری امید،(1380)، تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4 .
کریتنر رابرت ، کینیکی آنجلو (2007). رفتار سازمانی، ترجمه: دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر حسین صفرزاده. تهران: پیام پویا.
میلانی فر بهروز، (1374)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.
میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.
نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24.
منابع انگلیسی
Adalbajarnardotir, S., and Rafnsson., F. D.(2002) Adolescent antisocial behavior and substance use: longitudinal analysis. Addictive Behaviors.27, 227-240.
Baron, R.A(1989), “Personality and organizational conflict: Effect of the type a behavior pattern and self-monitoring”. Organizational behavior and humanDecission processes. Vol 44, Issue 2, pp 281-296.
Barrick, Murry R and Parks Laura and Mount, Michael k, (2005),”Self-Monitoring as a moderator of the relationships between personality traits and performance”. personality psychology,vol 58,pp745-765
Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3(2), 131-142.
Blakely Gerald L, Andrews Martha C, Fuller Jack(2003).Are chameleons good citizens? A Logitudinal Study of the relationship Between Self-monitoring and Organizational Citizenship. Journal of Business and Psychology, Vol, 18, No.2.
Bloodstein, O., & Bernstein Ratner, N .(2008). A handbook of stuttering (6th ed.). NewYork: Thomson Delmar Learning.
Compton, W. C. (2001). “Toward a tripartite factor structure of mental health: Subjective well-being, personal growth, and religiosity”. Journal of Psychology, 135, 486-500.