پایان نامه با موضوع تجزیه وتحلیل آماری و منبع کنترل بیرونی

دانلود پایان نامه

لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی، وجدان پایین، ادراک تحریف شده از زمان و سهل انگاری رابطه وجود دارد. همچنین تجربه ناکامی با توانایی پایین خودکنترلی ارتباط نزدیک دارد(وینستوک، 2009).
لفکورت(1992) نشان داد که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، مشکلات اجتماعی، شغلی و تحصیلی بیشتری دارند و در موقعیت های رقابت آمیز زودتر تسلیم می شوند. به علاوه در تعاملات اجتماعی مشکلات زیادی دارند و در برابر فشارهای اجتماعی، رفتارهای پرخاشگرانه و تحریک پذیر نشان می دهند.
تحقیقات انجام شده(اشنایدر، 1987؛ استور،1995؛ نسلر و تدسچی،1992) نشان دادند، که مردان نسبت به زنان خودکنترلی بالاتری دارند. اگر چه برخی پژوهشگران مانند(پلیگر،1992) تفاوتی را نشان ندادند. اشنایدر(1987) بیان نمود بالا یا پایین بودن خودکنترلی در افراد به تفاوت در نگرش، رفتار و ادراکات و باورها بستگی دارد(کومر و تامپسون،2003).
ب) پژوهش های مربوط به عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی
تجلی و اردلان(1389) بیانگر تاثیر و ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان است. به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که عملکرد خانواده به طور معناداری مرتبط با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان است.
مطالعات انجام شده متعددی نشان دادند، بین عملکرد خانواده و سازگاری دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد(شک، 1998 ؛ لاستر و همکاران، 2000 ؛ عزیزی و همکاران، 1389 ؛ رئسی، 1386 ؛ تجلی و اردلان، 1389).
یافته های مطالعه(رجبی، چهاردولی و عطاری،1386) نشان داد، که عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان رابطه معنی دار منفی دارد.
یافته های پژوهش احمدی(1381)، در مورد نقش عملکرد خانواده بر سلامت روان شناختی نوجوانان نشان می دهد، خلق و خوی بچه ها و سازگاری آنها با تغییرات در سبک زندگی خانواده ارتباط دارد.
لارسن و مونی(2008) نیز سازگاری نوجوانان و ادراک آنها از رابطه با والدین و دوستان را مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج نشان داد، نوجوانانی که از نظر کیفی، رابطه های خوبی را با والدین خود تجربه کرده بودند، سازگاری بهتری را در مقایسه با نوجوانانی که از نظر کیفی رابطه ی ناچیزی داشتند نشان می دهند.
هوگلند و لیدبیتر(2003) نشان دادند، که تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان با همسالان، موجب افزایش رقابت های اجتماعی و عدم تمرکز سبب مورد آزار و اذیت واقع شدن دانش آموزان، در ارتبا ط های اجتماعی با همسالان، می شود. آنان همچنین دریافتند که محر ک های چند جانبه خانوادگی و سطح پایین آموزش مادران، افزایش مشکلات و مسائل رفتاری و کاهش رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.
در پژوهشی توسط فورگاس و همکاران(2000) مشخص شد، که آزمودنی هایی که از خلقی شاد و مثبت برخوردار بودند، ارتباط بیشتری برقرار می کردند، و از علایم و رفتارهای غیرکلامی بیشتری در تعامل خود بهره می گرفتند، بیشتر با دوست خود حرف می زدند، به روشنی و بدون ابهام درباره ی خودشان صحبت می کردند و به نظر می رسید که به شیوه ای موثر، رضایت بخش، ماهرانه و متعادل تر رفتار می کنند. بر عکس، آزمودنی های غمگین و با خلق منفی از برخورد دوستانه و اطمینان بخش کمتری برخوردار بودند.
مطالعات نشان داد،کودکان والدین مقتدر سطوح بالاتری از خودمختاری دارند و از صلاحیت های اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند و پرخاشگری کمتری از خود نشان می دهند(دیزلندز،2000 ؛ دمترویچ و بایرمن،2001 ؛ دورتسکی،1997 ؛ به نقل از عسکری،1378).
جمع بندی مطالعات انجام شده:
به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که خانواده تأثیر زیادی در رفتار مطلوب انضباطی و سازگاری دانش آموزان در مدارس دارد. از آن جایی که خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد، بنابراین نقش ممتازی در سازگاری و انضباط دانش آموزان بر عهده دارد.
بنابراین هرچه نوجوانان از حمایت بیشتری از سوی خانواده برخوردار باشند، به همان نسبت بهتر می توانند خود را با محیط سازگار نمایند. همچنین با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین خودکنترلی و سازگاری دانش آموزان می توان تبیین نمود که خودکنترلی هسته اصلی بسیاری از مشکلات نوجوانان می باشد، به گونه ای که افراد با خودکنترلی بالا از انعطاف بیشتری در موقعیت های تنش زا برخوردار هستند و بهتر می توانند سازگاری نشان دهند. بنا بر این شناخت و شناسایی تاثیر این متغیرها بر سازگاری دانش آموزان ضروری به نظر میرسد.
فرضیات پژوهشی
خودکنترلی قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان است.
مولفه های عملکرد خانواده قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان است.
فرضیه جانبی : مقایسه سازگاری در بین دختران و پسران متفاوت است.
فصل سوم
روش تحقیق
دراین فصل ابتداروش پژوهش ،جامعه ونمونه آماری معرفی شده وسپس ابزارهای پژوهش وروش های تجزیه وتحلیل آماری نشان داده می شود.