پایان نامه با موضوع خودکنترلی و استاندارد

دانلود پایان نامه

همانگونه که جدول شماره 4- 5 نشان می دهد، مقدار همبستگی بین خودکنترلی و سازگاری 091/0 گزارش شد که معادل 1/9 درصد همبستگی بین متغیرهای خودکنترلی و سازگاری در دانش آموزان است. ضریب تعیین بدست آمده همان طور که در جدول 4- 6 نشان داده شد 105/0 است، این مقدار حاکی از آن است که خودکنترلی 5/10درصد از واریانس متغیر سازگاری را در جمعیت نمونه تبیین می کند. شیب رگرسیون(ضریب رگرسیون استاندارد نشده) بین خودکنترلی و سازگاری برابر 043/0- بدست آمد، این رقم بدین معناست که به ازای هر واحد افزایش در متغیر خودکنترلی، نمره متغیر سازگاری به اندازه 043/0-کاهش می یابد. با توجه به مقدار تی (69/1- = t) و سطح معناداری (009/0 = p)، می توان نتیجه گرفت که رابطه در سطح اطمینان 99 درصد برقرار است. بنابراین می توان استنباط نمود رابطه معناداری بین دو متغیر خودکنترلی و سازگاری در دانش آموزان وجود دارد و خودکنترلی می تواند سازگاری دانش آموزان را پیش بینی نماید. لذا فرض صفر رد و رابطه معناداری بین خودکنترلی و سازگاری دانش آموزان وجود دارد(p<0>فرضیه دوم پژوهش: “عملکرد خانواده قادر به پیش بینی سازگاری دانش آموزان است”
از آنجا که متغیر عملکرد خانواده و سازگاری هر دو در سطح فاصله ای و از توزیع بهنجاری برخوردار است از آزمون رگرسیون ساده خطی برای آزمون فرضیه دوم پژوهش استفاده گردید. جدول 4- 8 نتایج آزمون رگرسیون ساده خطی برای تبیین قدرت پیش بینی سازگاری دانش آموزان بر حسب عملکرد خانواده را نشان می دهد.
جدول 4- 6 آزمون رگرسیون ساده خطی برای تبیین قدرت پیش بینی سازگاری بر حسب عملکرد خانواده
ضریب همبستگی R
ضریب تعیین
شیب رگرسیون B
بتا
Beta
مقدار t
سطح معناداری P
عملکرد خانواده
120/0
114/0
031/0-
120/0-
157/2-
032/0
همانگونه که یافته های جدول 4- 6 نشان می دهد، ضریب همبستگی بین عملکرد خانواده و سازگاری 120/0 بدست آمد که بیانگر 12 درصد همبستگی بین عملکرد خانواده و سازگاری دانش آموزان است. بر اساس نتایج موجود ضریب تعیین بدست آمده 114/0 گزارش شد، این مقدار حاکی از آن است که عملکرد خانواده 11/0 از واریانس سازگاری دانش آموزان را در جمعیت مورد مطالعه تبیین می کند. شیب رگرسیون بین عملکرد خانواده و سازگاری دانش آموزان 031/0- گزارش شد، که این رقم نشان می دهد به ازای هر واحد افزایش در متغیر عملکرد خانواده نمره سازگاری به اندازه 031/0- کاهش می یابد. همچنین یافته های جدول 4- 8 نشان داد، با توجه به مقدار تی(157/2- = t) و سطح معناداری(032/0 = p) می توان نتیجه گرفت که رابطه در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بنابراین می توان گفت رابطه معناداری بین عملکرد خانواده و سازگاری دانش آموزان وجود دارد و متغیر عملکرد خانواده می تواند پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی دانش آموزان باشد(p<0>جدول 4- 7 آزمون رگرسیون چند گانه برای تبیین پیش بینی سازگاری دانش آموزان بر حسب مقیاس های عملکرد خانواده(فقط متغیرهای پیش بین معنادار منظور شده اند)
عملکردخانواده
ضریب همبستگی R