پایان نامه با موضوع دنیا و آخرت و فیض کاشانی

دانلود پایان نامه

خدایا از این نامۀ اعمال و رفتارم پشیمانم خوبی یا بدی اگر کردم همه را خوب دِرو کردم.


توبه از زهد و ریا کردن و می نوشیدن در خرابات مغان جلوۀ ایمان دیدن
(همان: 396)
3-1-2- ورع
ابوذر- رضی الله عنه- گوید که پیامبر «ص» گفت از نیکویی مسلمانی مرد، دست بداشتن است از آنچه او را به کار نیاید. شبلی گوید: «ورع آن است که از همه چیزها بپرهیزی به جز خدای» و همچنین گوید ورع بر سه نوع است:
اول ورع به زبان که سکوت است از آنچه بی معنی است و ترک فضول.
دوم: ورع به ارکان که ترک شهادت و دوری کردن از مشکوکات و محرمات است.
سوم: ورع به قلب که ترک همت‌های پست و اخلاق بد است. (سجادی، 1389: 22)
معنای نمازست حضور دل احباب
زنهار به صورت مکن ای دوست قناعت
(همان: 58)
حضور قلب معنی واقعی نماز دوستان است و ای دوست مواظب باش که تنها به ظاهر نماز یعنی انجام فریضه به صورت ظاهر قنات نکنی.
3-1-3- زهد
زهد در لغت ترک میل به چیزی است و در اصطلاح عرفا بیزاری و اعراض از دنیا است. یکی از عرفا به نام سفیان سوری می‌گوید زهد در دنیا کوتاهی آرزوهاست نه آنکه فقط لباس خشن و غذای ناچیز بخوری .
و در جای دیگر زهد به بی رغبتی به دنیا و آخرت تعبیر شده است .
کسی که از دنیا اعراض کند قلب او محل ورود انوار و تجلیات الهی گردد. (سجادی، 1350: 249-248).
ریا: هر فعلی که جهت خودنمایی انجام شود و خالص نباشد و نیت خالص در آن راه نداشته باشد ریاء گویند (همان: 240)
خرابات: به معنی شراب خانه و در اصطلاح عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی و خراباتی مرد کامل است که از او معارف الهیه بی اختیار صادر شود و خراب نیز خرابی عالم بشریت را گویند (همان: 187).
از تظاهر به ایمان و تقوی کردن و از خودنمایی و تظاهر توبه کردن و از سوز و شور الهی برخوردار شدن و شراب نوشیدن در خرابات مغان نمایانگر ایمان است.
صبح تا به شام می‌کنم گنه، توبه گر بود سال یا به مه جرم بی‌حَدَم کی کند، توبه‌ی کم گاه گاه من
آمدم به تو از ره نیاز، عاجزانه من، شاید از کرم رحم آوری بر من و کشی خط مغفرت بر گناه من
(فیض کاشانی، 1390: 377)
صبح تا شب مرتکب گناه می‌شوم و در طول و سال نیز توبه می‌کنم. خطا و گناه من زیاد است ولی گاه گاهی اظهار پشیمانی می‌کنم. حالا از روی نیاز و ناتوانی نزد تو آمده‌ام شاید از کرم و بزرگوارت به من رحم کنی و بر گناهانم خط آمرزش بکشی.