پایان نامه با موضوع سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه

چندین مطالعه اثر خودکنترلی رادرمحل کاربررسی کرده وبه این نتیجه رسیده اندکه افرادباخودکنترلی بالابیشترین مهارت اجتماعی رادارند.(دای وکلیدوف 2003) بنابراین کارهایی مثل فروشندگی وپست های مدیریت راانتخاب می کنند سوادی (1999)نشان دادخودکنترلی پایین یک عامل کلیدی برای سوء مصرف مواددرنوجوانان است .
فرضیه دوم پژوهش”عملکرد خانواده قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان است” حاکی از آن بود که با توجه به مقدار t (157/2-) و سطح معناداری (032/0) می توان نتیجه گرفت که رابطه در سطح معناداری 95 درصد معنادار است. بنابراین می توان استنباط نمود رابطه معناداری بین عملکرد خانواده و سازگاری دانش آموزان وجود دارد و متغیر عملکرد خانواده می تواند پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی دانش آموزان باشد(p<0>تبیین نتایج این مطالعه به کمک نظریه های مختلف روانشناسی که به ارتباط عملکرد خانواده و فرزندان و تأمین نیازهای عاطفی آنها توجه داشته اند امکان پذیر است. به عنوان مثال فروید بر تجربه های کودک در پنج سال نخست حیات و ارتباط عاطفی والدین با او و اریکسون بر اهمیت شکل گیری اعتماد در نخستین سال حیات تاکید ورزیده و یا مازلو(1970) در نظریه انگیزشی- شخصیتی خود به ارضای نیازهای اساسی و نقش والدین در تامین این نیازها توجه خاص مبذول داشته است و از نظر او سلامت جسمی- روانی و سازگاری در پرتو تحقق این نیازهای اساسی امکان پذیر است و اضطراب و دیگر جلوه های ناسازگاری زاییده محرومیت از ارضای این نیازها در محیط خانواده است. همچنین یافته های مطالعه حاضر نشان داد مقیاس حل مسئله 7/24% ، کنترل رفتار 8/14% و همراهی عاطفی 9/16% از واریانس سازگاری دانش آموزان را تبیین می کند. بنابراین می توان گفت بین سازگاری بالاتر دانش آموزان با حل مسئله، کنترل رفتار و همراهی عاطفی در مقیاس عملکرد خانواده همبستگی آماری معناداری وجود دارد(P<0>یافته های تحلیلی در مورد فرضیه اول “مقایسه سازگاری در بین دختران و پسران متفاوت است” حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در نمره سازگاری دختران و پسران وجود دارد. به طوری که میانگین نمره سازگاری دختران(SD= 2/35 و M= 7/11) به طور معناداری(p= 0/019) بالاتر از میانگین نمره سازگاری پسران (SD= 3/72 و M= 6/27) است. این یافته ها با یافته های میکائیلی منیع(1389) ، کافی(1389) ، عسکری و همکاران(1390) و مری بسیل(2011) همخوانی دارد. به طور کلی این پژوهش ها نشان دادند که سازگاری اجتماعی در بین دختران و پسران متفاوت است و دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری برخوردارند. در تبیین فرضیه حاضر می توان گفت که سازگاری مسئله ای است که هر موجود زنده ای به فراخور وجود خود و به اقتضای طبیعت و مرحله تکاملی که به آن دست یافته، ناچار است به طریقی که تضمین کننده حیات و بقای اوست خود را با محیط پیرامون سازگار نماید(فتحی و همکاران، 1389). و جریانی پویاست که به پاسخ فرد نسبت به محیط و تغییراتی که در آن رخ می دهد اشاره دارد. و در این میان دختران به علت تاثیرپذیری از الگوهای متفاوت جامعه پذیری، از سازگاری بالاتری نسبت به پسران برخوردارند.
همچنین پتل(2009) در پژوهشی نشان داد، که تفاوت های جنسی زنان و مردان و سازگاری اجتماعی به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند و همچنین سازگاری اجتماعی مردان بهتر از گروه زنان است، که این یافته ها با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد. همچنین خوش کنش و همکاران(1389) در پژوهشی نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه را مورد بررسی قرار دادند، نتیجه این پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران از نظر سازگاری اجتماعی تفاوت های مثبت و معناداری دیده می شود که این تفاوت به نفع پسران است. ولی در مطالعه ی حاضر تفاوت موجود بین نمره سازگاری اجتماعی در دختران و پسران به نفع دختران گزارش شد. بنابراین در تبیین علت این ناهمسویی می توان گفت سازگاری یک پدیده تک علیتی محسوب نمی شود بلکه فرآیندی است که برآیند تاثیر عوامل متعدد فردی، خانوادگی و محیطی است. جنسیت نیز به عنوان یکی از عوامل مرتبط با سازگاری که در برخی پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته، نتایج متفاوتی بدنبال داشته است که این امر نیز می تواند حاکی از تجارب متفاوت افراد در طول زمان باشد که تفاوت های فردی را در سازگاری آنها پدید آورده است. لذا در تبیین نتیجه این پژوهش می توان رشد اجتماعی زنان، اجتناب از تنهایی و انزوا، تمایل به کسب مقبولیت اجتماعی و تمایل آنان به برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با دوستان و خانواده، به منظور کسب حمایت آنها(کتل، 1998)، را از جمله علل موثر بر سازگاری بیشتر دختران نسبت به پسران دانست. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند (P<0>نتیجه گیری
خانواده بعنوان کوچکترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است و هر گونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان ایجاد می کند. بیشترین افراد ناسازگار و مساله دار، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند. سازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن کفایت نکند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشته و آن را به گونه ای مناسب تغییر دهد، که این فرآیید تحت تاثیر عملکرد منفی خانواده می تواند دگرگون شود. از این رو می توان نتیجه گرفت که برای حل مشکلات و ناسازگاری فرزندان باید به دنبال ریشه ها و علل اجتماعی آن در محیط پرورشی اولیه یعنی خانواده بود. و همچنین با توجه به اهمیت نقش مهارتهای خودکنترلی در تجربه حالت های روانشناختی و پیش بینی رفتارهای تحصیلی و اجتماعی ضرورت توجه به این عوامل در سازگاری دانش آموزان هر چه بیشتر احساس می شود.
محدودیت های پژوهش
محدودیت های دراختیارمحقق :این پژوهش در مورد دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر آباده انجام شده است و تعمیم نتایج آن به سایر جامعه ها باید با دقت صورت گیرد. همچنین با توجه به محدودیت جامعه ی فوق، نتایج این پژوهش قابل تعمیم به جامعه های دانش آموزی شهرها یا شهرستانهای دیگر، بخصوص شهرها یا شهرستانهایی با ویژگی های فرهنگی، قومی و آموزشی بسیار متفاوت با شهر آباده، نیست و لازم است در تعمیم دهی نتایج این پژوهش محتاط بود.
محدودیت های خارج ازاختیارمحقق:طولانی بودن تعدادسوالات پرسشنامه موجب خستگی وبی حوصلگی آزمودنی می گرددوهمچنین ازدقت آزمودنی می کاهد.
پیشنهادات کاربردی:
برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای خانواده ها و آگاهای سازی والدین در خصوص تاثیر عملکرد آنان بر سازگاری اجتماعی فرزندانشان.
آموزش مهارت های خودکنترلی در مدارس متناسب با توانایی های دانش آموزان.
برگزاری جلسات آموزش خانواده برای والدین دانش آموزان دبیرستانی وآموزش برقراری ارتباط صحیح بافرزندان
پیشنهادات پژوهشی :
1-انجام پژوهش های مشابه باپژوهش حاضر درسطح گسترده تروجامعه آماری وسیعتر
2-استفاده ازابزارهایی بادقت بیشتر ونتیجه بهترنظیر مصاحبه و…
3- تحقیق درزمینه خودکنترلی ومتغیرهای دیگر ودرنظرگرفتن مولفه های دیگرخانواده نظیر سوادوالدین وسطح اقتصادی خانواده
منابع
منابع فارسی
افروز غلامعلی،(1385)، مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.
آقایار،سیروس،شریفی درآمدی، پرویز(1385).هوش هیجانی،کاربرد هوش هیجانی درمحیط کار، یادگیری،ارتباطات، انگیزش،رهبری،سازمانها وبیماریهای روانی اصفهان: سپاهان.