پایان نامه با موضوع سیستم‌ها، دینامیکی

دانلود پایان نامه

(16-1)

و فرمول پایه زیر را داریم :

(17-1)

  1. فرض کنید به‌وسیله متغیر بدون بعد  جایگزین گردد، که اغلب اتساع نامیده می‌گردد،،که در اینجا هیچ‌گونه فرض خاصی درمورد ساختار ماده در برندارند.
  2. تعداد آن‌ها کم می باشد.
  3. آن‌ها را کم‌وبیش مستقیماً با حواس خود درمی‌یابیم.
  4. عموماً می‌توان آن‌ها را مستقیماً اندازه‌گیری نمود.

تأکید می‌کنیم که دیدگاه ترمودینامیک کلاسیک، کاملاً ماکروسکوپیکی می باشد. قانون اول ترمودینامیک، عبارت از ارتباط‌ای می باشد بین کار، انرژی داخلی و گرما که کمیت‌های اساسی فیزیک هستند. وقتی‌که قانون اول در مورد رده‌ای از سیستم‌ها به کار می‌رود، یک ارتباط کلی به دست می‌آید که در مورد هر عضوی از رده مستقر می باشد اما شامل هیچ کمیت با ویژگی که متعلق به یک سیستم خاص باشد و آن را از دیگران متمایز سازد، نیست. مثلاً معادله روبه‌رو  برای تمام سیستم‌های هیدروستاتیکی، اعم از جامد، مایع و یا گاز مستقر می باشد. این معادله ما را قادر می‌سازد تا  یک سیستم هیدروستاتیکی را، به‌شرط دانستن انرژی داخلی برحسب تابعی از  و ، محاسبه کنیم. گرمای منتقل‌شده در طی یک فرایند هم‌حجم را که عبارت می باشد از:

می‌توان هنگامی‌که  یک سیستم خاص موردنظر برحسب  معلوم می باشد، محاسبه نمود. اما در ترمودینامیک کلاسیک چیزی وجود ندارد که  اطلاعات تفصیلی در مورد  و  در اختیارمان بگذارد.

یک مثال دیگر از محدودیت ترمودینامیک کلاسیک، ناتوانی آن در به دست آوردن معادله حالت یک سیستم مطلوب می باشد. برای بهره گیری هر معادله ترمودینامیکی که شامل  و  و  و مشتقات آن‌ها ، ،  می باشد، بایستی یک معادله حالت داشته باشیم. مقادیر تجربی، اغلب اوقات مفیدند، اما در مواردی وجود دارند که انجام آزمایش‌های ضروری، عملی نیست.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره شرکت های پذیرفته شده، شرکتهای پذیرفته شده