پایان نامه با موضوع فیض کاشانی و نشانه

دانلود پایان نامه

(فیض کاشانی، 1390: 64)
ای خدا فقیران و نیازمندان زیادی را به لطف و عنایتت پادشاه کردی من فیض هم گدای درگاه تو هستم.


به بهانۀ گدایی به در سرایت آیم
به در سرایت آیم به بهانه گدایی
(همان: 445)
ای خدا به خاطر نیاز به طرف تو می‌آیم و اگر من نیز به کوی تو ورود کردم به خاطر نیازم بوده است.
اغنیا محتاج او، شاهان گدایان درش اهل حاجت را نوازش غیر او کی می‌کند
(همان: 181)
ثروتمندان نیازمند لطف خدا هستند و پادشاهان نیز گدایان در اویند. آری حاجت مندان را به غیر از او چه کسی مورد لطف و نوازش قرار می‌دهد. و به تعبیری دیگر می‌توان گفت تمامی انسان‌ها چه غنی و پادشاهش به عنایت و تفضل الهی نیازمندند و حاجتمندان را به غیر از او کسی مورد لطف قرار نمی‌دهد.
من و هزار گدا همچو من به نزد تو هیچ است گدا چه پادشهان ز من به نزد تو هیچ است
(همان: 108)
همه حاجت مندان نزد خدا هیچ هستند و می‌تواند خدا حاجت همه را برآورده کند و بر او هیچ فرقی نمی‌کند گدا یا پادشاه باشد.
3-1-5- صبر
یکی دیگر از مقامات تصوف صبر است، صبر نشانه ایمان و استقامت مؤمن شمرده می‌شود، «و در خبر آمده است که پیامبر را پرسیدند از ایمان، گفت صبر است و خوش خویی. و نیز در اخبار آمده است که درویشان صبر کننده هم‌نشینان خدای عزّوجل- باشند روز قیامت.
«صابران فیروزی یافتند به عزّ هر دو سرای، زیرا که از خدای محبت یافتند؛ چنانکه گوید: «إصبروُا و صابِروا و رابطوا» صبر فروتر از مصابره باشد و مصابره فروتر از مرا بسطت باشد.
ملا حسن کاشفی واعظ در لب لباب مثنوی راجع به صبر می‌نویسد «به صبر نفس پاک شود از جمیع الوان ظلمات و کدورات آرزوها و تمناها، و از ترک تعلقات دل صافی گردد … و او کیمیایی است که مس وجود سالک به برکت او زر خالص گردد. (سجادی، 1389: 25)
بیش از این جان نیارم صبر کردن در برون بر درت چون حلقه سر خواهم زدن تا وا شود
(فیض کاشانی، 1390: 200)
ای محبوب من، ای خدا من؛ من بیش از این تاب و تحمل دوری تو را ندارم. آنقدر درب خانۀ تو را خواهم زد که در را به روی من باز کنی. البته در این بیت به صبوری خود اشاره می کند.
بیش از این ای جان نیارم صبر کردن در برون بر درت چون حلقه سر خواهم زد تا واشود
(همان : 200)
صبر و وفا، نیاز و فنا فیض کار ماست جور و جفا و غَنج و دلال است کار دوست
(همان: 80)