پایان نامه با موضوع قرآن کریم و آیات قرآن

دانلود پایان نامه

فیض خطاب به خود می‌گوید: صبوری و وفاداری و نیاز و فنا کار من عاشق است. و ناز و کرشمه هم از جانب دوست است:


صبر بر هجران آن آرام جان باشد گناه زنده بودن در فراق او گناهی دیگر است
(همان: 72)
صبر و تحمل دوری حضرت دوست گناه نابخشودنی است و از آن بدتر در فراق یار زنده بودن نیز گناهی دیگر است:
آن را که به صبر چاره سازد
بیرون ز حساب، اجر آن بس
(همان: 245)
عاشق، عارف واصل که برای رسیدن به حضرت حق چاره‌ای جز صبوری ندارد اجر و پاداش او از نزد محبوب بی حساب و غیرقابل شمارش است:
گهی در فرقت ما صبری کن
به امید لقا می‌‌ سوز و می ساز
(همان: 239)
گاهی چنین مصلحت واقع می‌شود که عاشق در فراق یار به سر ببرد و غیر از صبوری چاره‌ای نیست و به امید ملاقات و وصلش باید سوخت و ساخت.
می‌شود قربان جان ما، تن ما عاقبت فیض چندی صبر کن بر رنج تن، ای جان من
(همان: 394)
جسم و جان عاشق فدای روح او که ودیعه‌ای الهی است می‌شود و نهایتاً به جانان که همانا حضرت حق است می‌رسم. «انّا الله و انا الیه راجعون» و فیض خطاب به خود می‌گوید این فراق و دوری از محبوب را مدّتی تحمل کن این جان به زودی به جانان می‌رسد.
قرار صبر برد از من تمنای وصال او هوای آشیان دارم، که چون طیار می‌گردم
(همان: 336)
وصال حضرت حق تاب و تحمل و صبر را از من گرفته است. دوست دارم هر چه زودتر به جانان برسم به همین دلیل روح من مانند پرنده در حال پرواز است و میل رسیدن به جایگاه حقیقی که همانا جوار حق است را دارد. در جای جای دیوان محسن کاشانی به ابیاتی برمی‌خوریم که حاکی از ارادت این شاعر ارزشمند به پیامبر و ائمه (ع) است.
سرور اولیاء نبی است و ز پس مصطفی، علی است خدمت مصطفی کن و همت مرتضی طلب
( همان :55 )
در مکتب و عرفان شیعی قطب اولیاء الله پیامبر مکرم اسلام است و بعد از آن علی ابن ابیطالب. ای عارف در خدمت حضرت رسول باش و عزم و جزم کن و در خدمت حضرت علی قرار بگیر. ضمناً از مقوله صبر در قرآن بیش از هفتاد جای یاد شده است.
3-1-6- توکل
توکل در لغت به معنای تکیه و اعتماد کردن است ؛ و بنا به اصطلاحات صوفیان به معنی واگذار کردن امور به خداوند است که سبب آرامش دل می‌شود . جنید گفت : توکل اعتماد دل است بر خدای تعالی در همه‌ی احوال تنها کسانی به این مقام عالی دست می‌یابند که مقامات و منازل دیگر را طی کرده باشند. در آیات قرآن کریم درباره‌ی توکل آیاتی وجود دارد که صوفیه بدان‌ها استناد کرده است از جمله می‌توان به این آیات شریفه اشاره کرد .