پایان نامه با موضوع ویژگی های روان سنجی و عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه

به میزان مشارکت و همکاری اعضا در خانواده گفته می شود. سؤالاتی که خرده مقیاس آمیزش عاطفی را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند، عبارتند از، 12، 21، 22، 25، 33، 37، 42، 54، که در کل 8 سؤال است.
کنترل رفتار
الگویی است که خانواده برای اداره کردن رفتار در سه موقعیت ( جسمانی، روانی – زیستی، اجتماعی) اتخاذ می کند. سوالاتی که خرده مقیاس کنترل رفتار را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند، عبارتند از، 1، 6، 8، 11، 16، 20، 26، 31، 36، 41، 49، 51، 56، که در کل 13 سؤال است.
لذا مقیاس سنجش عملکرد خانواده متناسب با این شش بعد از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها به علاوه یک خرده مقیاس دیگر مرتبط با عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است. یک مقیاس درجه بندی بالینی هم وجود دارد که مشاوران و متخصصان بالینی از آن برای سنجیدن عملکرد خانواده استفاده می‌کنند(ثنایی، 1379).
پایایی و اعتبار پرسشنامه ی عملکرد خانواده
این آزمون پس از تهیه توسط اپستین، بالدوین، بیشارب در سال 1983 بر روی یک نمونه ی 503 نفری اجرا شد. دامنه ی آلفای زیر مجموعه های آن بین 72/0 و 92/0 است که حاکی از همسانی درونی نسبتاً خوب آن است محاسبه ی اعتبار FAD نیز نشان داد که این آزمون توانسته اعضای خانواده های غیر بالینی و خانواده های بالینی را در هفت خرده مقیاس خود از یکدیگر متمایز سازد نتایج پژوهش مذکور در سطح 001/0 معنادار بود.
در ایران نیز در پژوهش میر عنایت( 1378) ضرایب آلفای خرده مقیاس ابزار سنجش خانواده را از 72/0 تا 92/0 به دست آورد که از همسانی درونی نسبتاً خوبی برخوردار است. در پژوهش امینی(1379) ضرایب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاس های حل مشکل، ارتباط ، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی به ترتیب، 61/0، 38/0، 72/0، 64/0، 65/0، و 81/0 گزارش شده است.
این ابزار در یک مطالعه مستقل بر 178 زوج حدوداً شصت ساله، با مقیاس زناشویی لاک – والاس، همبستگی متوسط داشت و قدرت نسبتاً خوبی برای پیش بینی نمرات مقیاس روحیه فیلادلفیا نشان داده است. به علاوه این ابزار با قدرت متمایز سازی اعضای خانواده های بالینی و غیر بالینی، در هر هفت خرده مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروه های شناخته شده است ( ثنایی، 1379 ؛ نجاریان، 1374) در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سنجش خانواده که روی 510 دانشجوی دانشگاه تهران انجام داد، اعتبار این آزمون را 93/0 گزارش نمود که در سطح P<0>
د) پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. فرم نهایی این پرسشنامه 60 سوال می باشد (برای هر حوزه 20 سوال). حوزه های مورد بررسی عبارتند از:
1- سازگاری عاطفی: نمره بالا نشان دهنده بی ثباتی عاطفی و نمره پایین، نشانگر ثبات عاطفی است.
2- سازگار ی اجتماعی: نمره بالا بیانگر سلطه پذیری و عقب ماندگی و نمرات پایین نشان دهنده پرخاشگری است.
3- سازگاری آموزشی: نمرات بالا نشان دهنده وضعیت درسی و تحصیلی ضعیف و نمرات پایین مخصوص علاقه مندی به تحصیل و مدرسه است.
درپژوهش حاضر فقط از 20سؤال حوزه سازگاری اجتماعی استفاده شده است به دلیل اینکه حوزه های دیگر موردنیاز این تحقیق نبوده است .
روش نمره گذاری پرسشنامه
پرسشنامه به صورت دستی قابل نمره گذاری است. برای پاسخ هایی که نشانگر سازگاری است، نمره صفر داده می شود و در غیر این صورت، 1 منظور می شود. جدول پایین پاسخ کلیدی را که نشانگر فقدان سازگاری است، نشان می دهد. پرسشنامه سازگاری با هدف مشاوره دانش آموزان دبیرستانی گروه سنی 14 تا 18 سال طراحی شده است. نمره کل پرسشنامه بیانگر سازگاری اجتماعی فرد است .
اعتبار و روایی پرسشنامه
پرسشنامه 20 سوالی در فرم نهایی روی نمونه 1950 نفری (1200 پسر و 750 دختر) از دانش آموزان کلاسهای اول، دوم و سوم دبیرستان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. نتایج حاصل از این محاسبات نشان داد که این توزیع با توزیع نرمال تفاوت ندارد. ضریب اعتبار به سه طریق و به شرح جدول زیر تعیین شد:
جدول 3-3 ضریب اعتبار پرسشنامه
روش مورد استفاده
آموزشی