پایان نامه برای خرده مقیاس ها و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

3-6-3-5-2- کنترل تکانه ها: توانایی مقاومت فرد را در برابر تنش ها یا وسوسه و کنترل هیجان های خویش، بررسی می کند[49].
3-6-4 روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان
پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان نخستین پرسشنامه معتبر فرا فرهنگی جهت ارزشیابی هوش هیجانی می باشد. این آزمون در سال 1997 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این تجدید نظر توسط مؤلف، روی 3831 نفر(8/48٪ مرد و 2/51٪ زن) از کل کشورهای مختلف صورت گرفت و پاسخ ها از طریق تحلیل چند عاملی بررسی شد و در نهایت یک مقیاس کلی برای EQ و برای 15 خرده مقیاس تدوین گردید.در این تجدید نظربرای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که متوسط آن برای جمعیت مورد نظر 76/0 و برای خرده مقیاس ها، از ضریب 69/0 (مسؤولیت پذیری اجتماعی) تا ضریب 86٪ (عزت نفس) محاسبه شده است. این نتایج، پایایی خوب و قابل قبول را نشان می دهند. پایایی آزمون با روش آزمون باز آزمون پس از یک ماه 85/0 و پس از چهار ماه 75/0 گزارش گردیده است. روایی آزمون از طریق روایی سازه با استفاده از ابزارهای مختلف اجرا شده است که روایی آزمون را تأیید کرده است و در مجموع نشان داده است که پنج عامل ترکیبی ساختار کلی هوش غیر شناختی را می سنجد. در ایران آزمون روی دانشجویان دانشگاه اصفهان هنجار شده است در هنجارـ یابی سموعی از پرسشنامه 117 سؤالی بار-آن استفاده شده است و تعداد سؤالات پس از سه مرحله تحلیل به 90 سؤال رسیده است. در این پژوهش ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ 93/0 و با روش زوج و فرد 88/0 گزارش شده است[95].
3-7 شیوه جمعآوری اطلاعات:


در ابتدا به کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن2 داده شد.این پرسش نامه دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری، میان فردی و خلق و خوی عمومی) و پانزده خرده مقیاس است. پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای در ردیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است. سپس از آزمودنی هاخواسته می شود درآزمون های آمادگی جسمانی (بارفیکس اصلاح شده، انعطاف پذیری، دراز ونشست ، دوی 1600 متر و درصد چربی بدن )شرکت کنند . و نتایج آنان در آزمون های مختلف ثبت می شود.. ابتدا آزمون ها توسط محقق جهت آموزش و اجرای صحیح به صورت زیر اجرا شد که در آزمون بارفیکس(برای اندازه گیری استقامت عضلات کمربند شانه) میله بارفیکس روی زمین قرار داده شد و آزمودنی میله آنرا که ارتفاع آن از زمین یک متر است بصورتی که پشت دست رو به صورت باشد می گیرد سپس پاشنه پا با زمین در تماس بوده و فرد خود را آویزان می کند بصورتی که بدن وی بصورت مورب و در یک راستا بدون خم شدگی باشد و با استفاده از نیروی عضلات کمربند شانه سعی دارد که چانه خود را به میله برساند و سپس دوباره به جای خود برگردد. که در این حالت تعداد تکرارهای صحیح وی ثبت می گردد[96].

مطلب مشابه :  پایان نامه آمادگی جسمانی عمومی و معلمان تربیت بدنی

شکل 3- 1: روش اجرای آزمون کشش بارفیکس خوابیده
در آزمون انعطاف پذیری که با استفاده از جعبه انعطاف انجام می شود (برای اندازه گیری میزان کشیدگی عضلات همسترینگ و کمر) آزمودنی طوری روی زمین می نشیند که کف پاهای وی با جعبه انعطاف تماس داشته داشته، سپس دستان خود را به جلو کشیده و دستانش را روی جعبه قرار می دهد که در این حالت بیشترین مقداری را که آزمودنی می تواند در آن حالت خود را نگه دارد اندازه گیری و ثبت می نماییم [96].

شکل 3- 2 : روش اجرای آزمون خم شدن نشسته
در آزمون درازو نشست آزمودنی روی زمین به پشت می خوابد و در حالی که زانوها خم هستند، فردی مچ پای او را گرفته و کف پای وی را روی زمین ثابت نگه می دارد. آزمودنی در حالیکه دستهایش به طور ضربدر روی سینه است، شانه ها را گرفته و بالا تنه را به بالا می آورد و آرنج ها را به زانو می زند و دوباره به حالت خوابیده قرار می گیرد. تعداد دفعاتی که در مدّت یک دقیقه بتواند این حرکت را تکرارکند، رکورد وی محسوب می شود[19].

شکل 3- 3: روش اجرای آزمون دراز ونشست
برای سنجش استقامت قلبی ـ تنفسی از شرکت کنندگان در آزمون خواسته می شود مسافت 1600 متر که برابر است با 4 دور مسیر پیست دو و میدانی را طی کنند و در پایان رکورد آنان در برگه های مخصوص ثبت رکوردها، ثبت می شود[26].
3- 8 روش های آماری:
در این پژوهش از آمار توصیفی برای رسم نمودار ها و جداول و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. پس از جمع آوری رکوردها و نمرات هر دو گروه در تست های آمادگی جسمانی و هوش هیجانی، با استفاده از آزمون tمستقل تفاوت رکوردها و نمرات هر دو گروه بدست می آید . برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار spss نسخه 19 و جهت رسم نمودارها از نرم افزار اکسل2010 استفاده شد.

مطلب مشابه :  دانلود مقاله صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه و صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادها
(یافته های پژوهش)