پایان نامه تجزیه واریانس و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

3-4-6- عرض حبه
برای بدست آوردن عرض حبه‌ها تعداد 50 عدد حبه انتخاب شده از هر جوانه را از خوشه‌ها بطور تصادفی انتخاب نموده و در کنار هم چیده و میانگین عرض حبه را بدست می‌آوریم.


3-4-7- طول خوشه
به منظور تأثیر شدت‌های مختلف هرس بر روی طول خوشه این فاکتور اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه گردید (شکل3).

(شکل3 ) اندازه گیری طول خوشه ها توسط خط کش
3-4-8- میانگین عملکرد
میانگین عملکرد در واحد بوته براساس ضرب میانگین تعداد خوشه در هربوته و میانگین وزن تک خوشه، محاسبه گردید. داده های به دست آمده، با نرم افزار sas مورد تجزیه آماری و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت.
3-4-9- آنالیز خاک
خاک محل آزمایش خاکی است قلیایی، بافت لومی– سیلتی، در سطح مقداری شور، آهکی، با میزان ماده آلی کم و علاوه بر اینکه از نظر آهن و روی فقیر می باشد، pH بالا و آهکی بودن سبب تشدید کمبود این عناصر در گیاه می گردد.
3-5- استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی
پس از ثبت و مرتب سازی داده ها در نرم افزار Excel تجزیه داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری sas و براساس بلوک های کامل تصادفی انجام شد و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح مختلف احتمال (1٪ و 5٪ ) به منظور مقایسه میانگین ها استفاده شد.
فصل چهارم
4- نتایج
4-1- محلول پاشی اسید جیبرلیک
4-1-1- عملکرد کل تاک
نتایج تجزیه واریانس ( جدول4-1 ) نشان داد که اثر محلول پاشی جیبرلیک اسید بر عملکرد تاک در سطح احتمال %1 معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین (جدول4-2 ) نشان داد که بیشترین عملکرد در غلظتppm 50 با میانگین 19 کیلو 59 گرم و کمترین عملکرد در غلظتppm 200 با میانگین 2 کیلو 223 گرم بدست آمد. نتایج همبستگی (جدول 4-4) نشان داد که رابطه بین عملکرد کل تاک با تعداد خوشه، وزن خوشه، تعداد حبه در خوشه و اسید تارتاریک به ترتیب (r=%88**) (r=%90**) (r=%90**) (r=%63**) مثبت و در سطح احتمالی %1 معنی دار بود. یعنی با افزایش صفات فوق عملکرد افزایش مییابد. همچنین بر میزان اسید تارتاریک انگور (r=%-63 **) همبستگی منفی معنی داری وجود دارد.
4-1-2- تعداد خوشه
نتایج تجزیه واریانس ( جدول4-1 ) نشان داد که اثر محلول پاشی جیبرلیک اسید بر تعداد خوشه در سطح احتمال %1 معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین (جدول 4-2 ) نشان داد تعداد خوشه در تیمار جیبرلیک به طور چشم گیری کاهش یافت به طوری که بیشترین تعداد را تیمار شاهد با میانگین 112.75 خوشه در تاک و کمترین تاثیر را غلظتppm 200 با میانگین 26 خوشه در تاک نشان داد. نتایج همبستگی (جدول 4-4) نشان می دهد که رابطه بین تعداد خوشه با وزن خوشه، تعداد حبه در خوشه، وزن بذر در حبه و تعداد بذر درحبه به ترتیب (r=%60**) (r=%73**) (r=%69**) (r=%64**) مثبت بود. همچنین تعداد خوشه با طول خوشه، pH ، میزان اسید تارتاریک و درصد مواد جامد محلول به ترتیب (r=%-63**) (r=%-66**) (r=%-83**) (r=%-51*) همبستگی منفی معنی داری دارد.

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلود اعتقادات دینی و حکمت و فلسفه

4-1-3- وزن خوشه