پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

S0 S1 S2 S3


S0 S1 S2 S3
نمودار 4-4- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک
N0 N1 N2
N0 N1 N2
نمودار 4-5- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
نمودار 4-6- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک
4-4- شاخص برداشت (درصد)
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت اثر معنی‌داری داشته، به‌طوری که بیشترین میزان شاخص برداشت در تیمار S2 (کاربرد تنش خشکی در سطح 3- بار) به میزان 46 درصد و کمترین میزان شاخص برداشت در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار) به میزان 6/41 درصد به دست آمد (جدول 4-2).
سطوح مختلف نیتروژن بر میزان شاخص برداشت تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین مقدار شاخص برداشت در تیمار N0 (عدم مصرف نیتروژن) به میزان 40/46 درصد و کمترین میزان شاخص برداشت در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره) به میزان 2/43 درصد به دست آمد (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان شاخص برداشت در تیمار N0 S2 (کاربرد تنش خشکی در سطح 3، ترکیب با عدم مصرف نیتروژن ) به میزان 9/53 درصد و کمترین میزان شاخص برداشت در تیمار N0 S3 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 4، ترکیب با عدم مصرف اوره) به میزان 5/37 درصد به دست آمد (جدول 4-4).
S0 S1 S2 S3
S0 S1 S2 S3
نمودار 4-7- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت
N0 N1 N2
N0 N1 N2
نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
نمودار 4-9- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص برداشت
4-5- تعداد گل در مترمربع
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد گل در مترمربع در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید (جدول 4-1).