پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع تأثیر معنی‌داری داشته، به‌طوری که بیشترین میزان تعداد گل در مترمربع در تیمار S0 (عدم کاربرد تنش خشکی) به میزان 11/46 عدد و کمترین میزان تعداد گل در مترمربع در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار ) به میزان 6/26 عدد به دست آمد (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر میزان تعداد گل در مترمربع تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین مقدار تعداد گل در مترمربع در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 67/42 عدد و کمترین میزان تعداد گل در مترمربع در تیمار N0 (عدم مصرف نیتروژن) به میزان 44/31 عدد به دست آمد (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان تعداد گل در مترمربع در تیمار N2 S0 (عدم کاربرد تنش خشکی ترکیب با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن ) به میزان 3/53 عدد و کمترین میزان تعداد گل در مترمربع در تیمار N0 S3 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 4، ترکیب با عدم مصرف اوره) به میزان 7/21 عدد به دست آمد (جدول 4-4).
S0 S1 S2 S3
S0 S1 S2 S3
نمودار 4-10- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع
N0 N1 N2
N0 N1 N2
نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد گل در مترمربع
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
نمودار 4-12- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع
4-6- وزن هزار دانه (گرم)
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمار S0 (عدم کاربرد تنش خشکی) به میزان 51/7 گرم و کمترین میزان وزن هزار دانه در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار ) به میزان 43/5 گرم به دست آمد (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر میزان وزن هزار دانه تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین مقدار وزن هزار دانه در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 06/7 گرم و کمترین میزان وزن هزار دانه در تیمار N0 (عدم مصرف نیتروژن) به میزان 16/6 گرم به دست آمد (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمار N2 S0 (عدم کاربرد تنش خشکی ترکیب با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن ) به میزان 96/7 گرم و کمترین میزان وزن هزار دانه در تیمار N0 S3 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار، ترکیب با عدم مصرف اوره) به میزان 5 گرم به دست آمد (جدول 4-4).
S0 S1 S2 S3
S0 S1 S2 S3
نمودار 4-13- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه
N0 N1 N2
N0 N1 N2
نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن هزار دانه
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2