پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

نمودار 4-15- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر وزن هزار دانه


4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر)
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع ساقه اثر معنی‌داری داشته، به‌طوری که بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار S0 (عدم کاربرد تنش خشکی) به میزان 56/29 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار) به میزان 78/20 سانتی متر به دست آمد (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر میزان ارتفاع ساقه تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین مقدار ارتفاع ساقه در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 9/28 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار N0 (عدم مصرف نیتروژن) به میزان 38/22 سانتی متر به دست آمد (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار N1 S0 (عدم کاربرد تنش خشکی ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن ) به میزان 5/33 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار N2 S3 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار، ترکیب با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره) به میزان 45/14 سانتی متر به دست آمد (جدول 4-4).
S0 S1 S2 S3
S0 S1 S2 S3
نمودار 4-16- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع ساقه
N0 N1 N2
N0 N1 N2
نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع ساقه
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
نمودار 4-18- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر ارتفاع ساقه
4-8- سرعت رشد
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر سرعت رشد معنی‌دار نگردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر سرعت رشد معنی‌دار نگردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی معنی‌دار نگردید (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر سرعت رشد اثر معنی‌داری نداشته، به‌طوری که بیشترین میزان سرعت رشد در تیمار S0 (عدم کاربرد تنش خشکی) به میزان 28/0 و کمترین میزان سرعت رشد در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار ) به میزان 19/0 به دست آمد (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر روی میزان سرعت رشد اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف نیتروژن وجود نداشت، به‌طوری که بیشترین مقدار سرعت رشد در تیمار N0 (عدم مصرف نیتروژن) به میزان 28/0 و کمترین میزان سرعت رشد در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 25/0 به دست آمد (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود نداشت، بطوری که بیشترین میزان سرعت رشد در تیمار N2 S0 (عدم کاربرد تنش خشکی ترکیب با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 39/0 و کمترین میزان سرعت رشد در تیمارN0 S1 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 2- بار، ترکیب با عدم مصرف اوره) به میزان 29/0 به دست آمد (جدول 4-4).
S0 S1 S2 S3
S0 S1 S2 S3
a
a
a