پایان نامه خشک کردن و نگهداری

دانلود پایان نامه

با توجه به گلدانی بودن آزمایش کنترل علف‌های هرز راحت تر صورت گرفت چون کشت به صورت کپهای صورت گرفت در 2 مرحله اقدام به تنک کردن گردید و در نهایت 3 بوته در هر گلدان نگهداری شد.
به دلیل مقیاس کم کشت برداشت گل‌ها با دست انجام شد با توجه به این که گل‌های بابونه در نیم دوره زمانی 4 تا 5 هفته ظاهر می‌شوند لذا برداشت گل‌ها در بازه زمان 28/3/1392 لغایت 30/4/1392 در پنج چین صورت گرفت.
محصول هر گلدان بلافاصله پس از برداشت از طریق ترازوی دیجیتال توزین گردید و به‌طور جداگانه روی کاغذهایی که نام و شماره گلدان، میزان کود نیتروژن و شدت تنش خشکی در آن نوشته شده بود قرار داده و به صورت لایه‌ای نازک گسترانیده شدند گل‌ها در محل سایه و دارای تهویه مناسب به مدت 10-7 روز روی کاغذ خشک گردیدند. بعد از خشک شدن گل‌ها عملکرد گل خشک هر گلدان به صورت جداگانه به وسیله ترازوی دیجیتال توزین شدند وزن‌های به دست آمده در جداول نوشته شدند و در محاسبات آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
3-5- صفات مورد ارزیابی
صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد که به صورت زیر اندازه‌گیری شد.
3-6- روش‌های اندازه‌گیری صفات مورد ارزیابی
3-6-1- ارتفاع بوته
برای اندازه‌گیری ارتفاع بوته در مرحله گلدهی کامل بوته‌ها، به صورت تصادفی از هر گلدان تعداد 3 بوته انتخاب و ارتفاع آن‌ها با متر به‌طور دقیق اندازه‌گیری شد و سپس میانگین ارتفاع 3 بوته به عنوان ارتفاع بوته برای هر گلدان منظور گردید.
3-6-2- تعداد ساقه فرعی
برای اندازه‌گیری تعداد ساقه فرعی پس از برداشت جهت عملکرد گل 3 بوته از هر گلدان به‌طور تصادفی انتخاب و به‌طور کامل از گلدان‌ها برداشت گردید و تعداد ساقه فرعی بر اساس تک بوته شمارش گردید و میانگین آن محاسبه و تعداد ساقه فرعی برای هر گلدان یادداشت گردید.
3-6-3- تعداد گل در بوته
برای اندازه‌گیری تعداد گل در بوته همزمان با برداشت جهت عملکرد گل در هر چین، تعداد گل در هر بوته بر اساس تک بوته شمارش و میانگین آن محاسبه گردید و تعداد گل در هر بوته برای هر گلدان یادداشت شد.
3-6-4- قطر گل
برای اندازه‌گیری قطر گل، همزمان با برداشت جهت محاسبه عملکرد گل در هر چین، تعداد 10 عدد گل از هر گلدان به‌طور تصادفی انتخاب و فاصله گلبرگ‌ها به صورت تک گل اندازه‌گیری و میانگین آن‌ها محاسبه گردید و برای هر گلدان یادداشت شد.
3-6-5- وزن گل یا گلبرگ (تر و خشک)
برای اندازه‌گیری وزن تر و خشک گل محصول هر گلدان پس از برداشت بلافاصله با استفاده از ترازوی دیجیتال توزین شد. برای اندازه‌گیری وزن خشک محصول هر گلدان به‌طور جداگانه بر روی کاغذ در آون به مدت 48 ساعت خشک گردید. بعد از خشک شدن گل‌ها، وزن (عملکرد) گل خشک هر گلدان به‌طور جداگانه به وسیله ترازوی دیجیتال مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. با توجه به این که گل‌های بابونه به‌طور یکنواخت نمی‌رسند جمع‌آوری گل‌ها در برداشت‌های متفاوت صورت گرفت در پایان مجموع برداشت‌ها به عنوان وزن تر و وزن خشک گل برای هر گلدان محاسبه گردید.
3-6-6- وزن (تر و خشک) ریشه
برای اندازه‌گیری (وزن تر و خشک) ریشه پس از برداشت جهت عملکرد گل 3 بوته به‌طور تصادفی از هر گلدان انتخاب گردید و وزن تر ریشه با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری شد. پس از خشک کردن ریشه‌ها در آون به مدت 48 ساعت دوباره ریشه‌ها توزین شدند. سپس میانگین وزن آن‌ها به عنوان وزن تر و خشک ریشه برای هر گلدان یادداشت شد.
3-6-7- وزن ساقه (تر و خشک)
برای اندازه‌گیری وزن تر و خشک ساقه پس از برداشت گل، 3 بوته به‌طور تصادفی از هر گلدان انتخاب و به‌طور کامل از گلدان‌ها برداشت شد وزن تر ساقه پس از جدا نمودن ریشه از بوته با استفاده از ترازوی دیجیتال توزین شد. پس از خشک کردن آن در آون وزن خشک آن هم توزین شد سپس میانگین وزن آن‌ها به عنوان وزن تر ساقه و وزن خشک ساقه برای هر گلدان یاداشت شد.
3-6-8- سرعت رشد
برای اندازه‌گیری CGR (سرعت رشد محصول) در این آزمایش، در فواصل زمانی 10 روز نمونهبرداری کرده و افزایش ماده خشک در فاصله بین دو نمونهبرداری بر حسب گرم در مترمربع در روز محاسبه گردید. در فواصل زمانی مختلف گیاه از سطح خاک گلدان کف بر شد و پس از خشک شدن در آون در دمای 72 درجه سانتی‌گراد وزن خشک آن‌ها محاسبه گردید. سرعت رشد CGR در یک فاصله زمانی مشخص برابر است با:
که در آن W2-W1 وزن خشک گیاه در ابتدا و انتهای فاصله زمانی مورد نظر و T2-T1 روزهای مربوطه و SA سطح خاکی است که در هر بار نمونهگیری به وسیله گیاه اشغال شده است.
3-6-9- عملکرد گل
زمان برداشت در تاریخ 24/4/92 با دست از چین اول انجام گرفت. محصول هر گلدان پس از برداشت در پاکتهای کاغذی که برای این کار آماده شده بود قرار گرفت نام و شماره گلدان، میزان نیتروژن و تنش خشکی استفاده شده در هر گلدان به وسیله اتیکت‌هایی روی پاکتها چسبانده شد. وزن تر عملکرد هر گلدان توزین شد و با توجه به اینکه درصد رطوبت محصول بالا بود، اقدام به خشک کردن محصول گردید که پس از خشک کردن مجدداً محصول هر گلدان وزن گردید و وزن‌های به دست آمده در جداولی نوشته شده و در محاسبات آماری مورد استفاده قرار گرفت. برداشت در سه چین انجام گرفت.