پایان نامه درباره جایگزینی، پس که که

دانلود پایان نامه

پس

 

که

 

که با جایگزینی در (23-2) داریم:

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع حداکثر درست نمایی، برآورد پارامترها