پایان نامه درباره دینامیکی، معادله

دانلود پایان نامه

(24-2)

که این معادله فشار برحسب تابع توزیع شعاعی می باشد[5].

14-2  تقریب میدان میانگین

یکی دیگر از روش‌‌های محاسبه مدول بالک و دیگر خواص ترمودینامیکی مواد بهره گیری از تقریب میدان میانگین می باشد. چندین سال قبل آقای وانگ[1] رویکرد میدان میانگین تحلیلی(AMFP) را پیشنهاد دادند و برای تعداد زیادی از مواد به کار گرفتند. آقای بته[2] این روش را برای فلزهای قلیایی و سرب به کاربردند و نتیجه نشان می‌دهد [6].

همان‌طور که از اسم تقریب پتانسیل میدان میانگین تحلیلی پیداست برای مواد مختلف بایستی پتانسیل‌های مختلفی تعیین نمود تا با بهره گیری از آن پتانسیل بتوان پارامترهای موردنیاز در مسئله را تعیین نمود و در ادامه قادر به محاسبه خواص

[1] wang

[2] Bhatte


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع <.000151.1383<.000171.43124،