پایان نامه درباره سیستم‌ها، دینامیکی

دانلود پایان نامه

که  آنتروپی[3]،  انرژی داخلی،  آنتالپی می باشد. گاهی اوقات  و  انرژی‌های آزاد نامیده می‌شوند. در سیستم‌های ترمودینامیکی که حجم و دما متغیرهای مستقل‌اند ارتباط (2-1) مناسب می باشد، درنتیجه انرژی آزاد هلمهولتز برای بسیاری از مشتقات به‌کارگیری خواهد گردید.از طرفی دستگاه بیشتر از مقدار کاری که در فرآیند همدما انجام می‌دهد انرژی آزاد هلمهولتز از دست می‌دهد. به نحو مشابه تغییر انرژی آزاد گیبس دستگاه به مراتب بیشتر از کار غیر فشار حجمی می باشد که در دما و فشار ثابت انجام می‌گردد. معادله حالت فشار برحسب متغیرهای  و  به شکل روبرو تعریف می‌گردد:  (5-1)        معادله حالت از  به دست می آید. به‌ویژه در معادله  (5-1)  همچون معادله حالت ،سهم دگرشکلی را برای  را در نظر نمی‌گیریم،

(13-1)

4-1 فشار معادله حالت

  1. ترکیب شیمیایی بین دو یا تعداد بیشتری از انواع مولکول‌ها، که با سرعت محدودی صورت 2-2

[1] Gibbs

[2] Enthalpy

[3] Entropy


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی