پایان نامه درباره معادله، مشاهده

دانلود پایان نامه

(21-2)

به‌طور خاص مهم می باشد به این دلیل که می‌توان آن را به‌طور آزمایشگاهی تعیین نمود.حال ، احتمال مشاهده‌ مولکول دوم در  داده‌شده، که یک مولکول در ناحیه  هست. بایستی ذکر گردد که احتمال به یک نرمالیزه نیست، اما در عوض ارتباط زیر را داریم:

(22-2)

در حقیقت معادله (22-2) تعداد حقیقی مولکول‌ها را در فاصله  و  حول مرکز مولکول نشان می‌دهد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی
                              ;
        و