پایان نامه درمورد اختلال افسردگی اساسی و باورهای فراشناختی

دانلود پایان نامه

یافته چهارم:
4-در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارآمد و فراشناخت توانایی پیش بینی افسردگی در فرد را دارند . افرادی که در روبرو شدن با مسائل،باورهای ناکارآمدی دارند از آنجایی که این باورها همواره با آنها بوده و در روبرو شدن با فشارها و موضوعات زندگی آنها را به عکس العمل ها ورفتارهای غیر عقلانی و توام با خطاهای فکری مختلف وادار می کنند؛گرایش شدیدی به افسردگی پیدا می کنند. براساس این نظریات افسردگی ناشی از بکارگیری مداوم افکار ناکارآمدی است که بصورت اتوماتیک با روبرو شدن با سائق های درونی و بیرونی جاری می شوند و خود فرد نسبت به وجود و سهم آن افکار در بوجود آمدن فشارهایی که از سر میگذراند هوشیار نیست . چون جنس و شکل افکار ناکارآمد به نوعی است که همه چیز را عمومیت می بخشد(همه چیز یا سیاه است یا سفید)،چون این افکار بر قضاوتهای غیر واقعی استوارند و اساس غیر منطقی و غیر واقعی دارند . فرد در روبرو شدن با پیش آمدها و موضوعات زندگیش به نحوی عکس العمل نشان می دهد که اثر منفی پیشامدها تقویت می شوند، از آنها عذاب بیشتری می برد و رفته رفته سلامتی روانی اش را به خطر می اندازد.
شپارد و تیزدل (1996)تفکر ناکارآمد را در اختلال افسردگی اساسی نوعی نقص در بازبینی فراشناختی نامیدند.آگاهی فراشناختی اشاره بر این دارد که میل ها و فکرهای منفی و احساس های دلهره آور همه حوادث و رویدادهای گذرای شناختی هستند(کابات زین ،2002 ،به نقل از سگال و همکاران ،2002).
5-4- محدودیتهای تحقیق
تبدیل کیفیت‌ها به کمیت‌ها (گزینه‌های پرسشنامه) معمولاً در تعمیم نتایج کارهای میدانی محدودیت ایجاد می کند که تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
چون نتایج براساس داده های حاصل از پرسشنامه بدست آمده و ذهنیت افراد و سوابق آنها در پاسخ به سوالات دخالت دارد، بنابراین ممکن است تعصبات و ارزشهای فردی در نوع پاسخ ها دخالت داشته باشد که اعتبار بیرونی طرح را تهدید می کند.
این تحقیق در مدارس شهرستان محمودآباد انجام شده و از این رو تعمیم نتایج آن به سایر استانها باید با احتیاط صورت بگیرد.
عدم همکاری برخی از پاسخگویان در تکمیل پرسشنامه زمان زیادی را به خود اختصاص داد.
منابع در زمینه افکار ناکارآمد و فراشناخت بسیار کم و محدود بود. بخصوص منابع فارسی.
بنظر می رسد سنجش فراشناخت در بین دانش آموزان نیازمند ابزار بومی شده و متناسب با فرهنگ است که در این زمینه محقق در استفاده از ابزار پرسشنامه فراشناخت با محدودیت مواجه بود.
5-5-پیشنهاد ها
پیشنهاد می شود رابطه بین باورهای فراشناختی ،افکار ناکارآمد وافسردگی در نمونه های همگن از نظر سن نیز اجرا شود.
به منظور مقایسه تاثیر باورهای فراشناختی در پیش بینی افسردگی در یک نمونه همگن با رعایت نسبت زنان و مردان این پژوهش صورت گیرد و این موضوع در بین زنان و مردان مقایسه شود .
این تحقیق تنها در بین مدارس راهنمایی شهرستان محمودآباد انجام شده است. بنابراین به پژوهشگران توصیه می شود موضوع تحقیق را در مدارس دبیرستان نیز اجرا نمایند.
با توجه به رابطه باورهای فراشناخت و افکار ناکارآمد در پیش بینی افسردگی پیشنهاد می شود فرد با آموزش بیشتر باورهای بهتر و مناسب تری پیدا کند تا میزان افسردگی کاهش یابد .
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
تقریبا موافقم
مردم در صورتی من را دوست خواهند داشت که من همیشه خوب باشم.
در صورتی خوشحالم که همه ی افراد آشنا، دوستم داشته باشند.
همیشه افرادی که دیدگاه روشن و شفافی دارند از کسانی که اینگونه نیستند، مهم تر هستند.
برایم مهم است که دیگران چه نظری راجع به من دارند.