پایان نامه درمورد تحلیل رگرسیون چندگانه و پیش بینی افسردگی

دانلود پایان نامه

1/621
0/084


0/037
0/060
فراشناخت
0/188
1/320
0/068
0/026
0/034
افکارناکارآمد
به منظور تعیین نقش فراشناخت در پیش بینی افسردگی از تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش ورود استفاده گردید .همانطور که جدول (18-4)نشان می دهد 4/08 F=معنی دار است (P<0>فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
5-1- مقدمه
هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان می باشد لیکن در این پژوهش 2 سوال اصلی و 2 فرضیه مد نظر است . 1. آیا پرسشنامه افکار ناکارآمد از قابلیت اعتبار و روایی لازم در نوجوانان ایرانی برخوردار است؟2. آیا پرسشنامه فراشناخت از قابلیت اعتبار و روایی لازم در جوان ایرانی برخوردار است؟1- عوامل فراشناخت افسردگی نوجوانان را پیش بینی می کند.2- فراشناخت و افکار ناکارآمد افسردگی نوجوانان را پیش بینی می کند.
5-2- یافته ها
یافته اول:
1-یافته ی اول حاکی از آن بود که پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار است و ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه خوب است . در نهایت می توان گفت که پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان از اعتبار خوبی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار پایا برای بررسی افکار فرا شناختی در محیط های پژوهشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد . در تحقیقات مختلف در کشورهای دیگر نیز این پایایی را مطلوب ارزیابی کردند مثلا ولز و کارتر( 2001)، ماتیوس،هیلیارد و کمپبل(1999)،فیشر و ولز، پریزنیتو (2008)،رداندودلگادو،بوئنو (2010)، جیوانی( 2011) نیز پایایی پرسشنامه فراشناخت را مطلوب می دانستند .
یافته دوم :
2- علاوه بر این نتایج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد از روایی برخوردار است و برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/74 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد بالایی است . در تحقیقات مختلف نیز این پایایی را مطلوب ارزیابی کردند که می توان به پژوهش های وایس و بارنس (1986) ،الیور و همکاران(2001)،ابراهیمی و همکاران (1386)اشاره کرد که پرسشنامه افکارناکارآمد در این پژوهش ها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بود .
یافته سوم:
3-در زمینه پیش بینی افسردگی توسط عوامل فراشناختی ،این پیش بینی توسط فرمول زیر بیان می شود :
نتایج پژوهش های انجام یافته در زمینه فراشناخت ،حاکی از نقش قابل توجه باورهای فراشناختی در پیدایش و حفظ اختلال های روان شناختی است .پژوهش در خصوص ارتباط باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی از جنبه نظری و کاربردی دارای ضرورت است. یافته های این پژوهش مبنی بر پیش بینی افسردگی بر اساس عوامل فراشناختی با نتایج کرکوران و سگال (2008)،پریزنیتو ،رداندودلگادو،بوئنو(2010)، و سالاری فر (1390)همسو و همخوان است .