پایان نامه درمورد دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

آوری نمونه برای این پژوهش، ابتدا از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از بین مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهرستان 8 مدرسه را انتخاب کرده و سپس از بین دانش آموزان دختر و پسر این مدارس به صورت قرعه کشی، یعنی دادن اعداد زوج و فرد به دانش آموزان نمونه گیری تصادفی ساده بعمل آمد. تعداد نمونه در هر یک از کلاسهای اول، دوم و سوم راهنمایی دختر و پسر حدود 83 نفراند چند دلیل باعث شده که از این نوع نمونه گیری در این پژوهش استفاده شود : اولاٌ اینکه در این نوع نمونه گیری همه افراد جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند. دوم اینکه در این روش هیچگونه نظم و نقشه از پیش تعیین شده ای که بیانگر غرض و هدفی باشد وجود ندارد و نهایتاٌ اینکه هدف اصلی از این نوع نمونه گیری این است که بتوان با انتخاب نمونه و جمع آوری داده‌ها در مورد آنها نتایج حاصل را به جامعه بزرگتر یعنی کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه تعمیم دهیم.
نمونه‌های معرفی شده :

تعــداد
کـل
گروههای
جنسی

کل
پسر
دختر
گروههای
تحصیلی
252
دختر

156
81
75
اول
راهنمایی
248
پسر

172
89
83
دوم
راهنمایی

172
79
93
سوم
راهنمایی

روش اجرای تحقیق :
به منظور جمع آوری اطلاعات و اجرای پرسشنامه بر روی آزمودنیها پس از اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش و هماهنگی با مسؤلان مدارس اجازه اجرای پرسشنامه بر روی دانش آموزان را بدست آوردم. سپس از میان دانش آموزان هر کلاس 20 نفر را به صورت قرعه کشی انتخاب کرده و پرسشنامه را اجرا کرده و بعد از 10 روز از بین دانش آموزانی که پرسشنامه ماریاکواس را روی آنها اجرا شده بود به صورت تصادفی 50 نفر را انتخاب کرده و پرسشنامه بک را روی آنها اجرا کرده، هر دو پرسشنامه به صورت گروهی و در گروههای 20 نفری در دو مرحله یعنی ابتدا آزمون افسردگی ماریا کواس و سپس آزمون افسردگی بک اجرا شد. در حین اجرا با بیان اینکه این کار فقط یک موضوع تحقیقی است و هیچگونه هدف خاص دیگری ندارد و دقت و صداقت دانش آموزان در پاسخ دهی به سؤالات آزمونها در نتایج تحقیق بسیار مؤثر است برای دانش آموزان ذکر شد. و همچنین طریقه پاسخ دادن به سؤالات پرسشنامه را برای آنها توضیح داده، این مراحل را برای تمام دانش آموزان دختر و پسر و تمام پایه‌های تحصیلی راهنمایی اجرا شد.

ابزارهای گرد آوری اطلاعات :
ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
1 ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس 2 ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه ماریا کواس توسط کواس در سال 1982 ساخته شده است و این آزمون دارای 27 سؤال، و برای افراد بین 7 تا 17 سال برای تشخیص افسردگی در آنها ساخته شده است. نمونه ای از سؤالات ماریا کواس :
1 ـ الف) من در تمام اوقات روز کتاب می‌خوانم. ب ) من گاهی اوقات کتاب می‌خوانم. ج ) من هیچ وقت کتاب نمی خوانم.
2 ـ الف) من گاهی اوقات غمگین هستم. ب ) من بسیاری از اوقات غمگین هستم. ج) من همیشه غمگین هستم.
هر سؤال در این پرسشنامه دارای سه جمله است که آزمودنی با توجه به احساسات و افکار خود در طول دو هفته گذشته یکی از جملات را انتخاب و ضربدر می‌زند. 14 سؤال از 27 سؤال به صورت مستقیم و 13 سؤال بصورت معکوس ارائه شده است در سؤالات مستقیم نمره پاسخ الف برابر صفر، ب معادل 1 و ج معادل 2 می‌باشد ولی در سؤالات معکوس بر عکس نمره داده می‌شود یعنی پاسخ الف 2، ب معادل 1 و به ج صفر داده می‌شود.
سؤالات معکوس عبارتند از ( 2، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 18، 21، 25 ). دامنه تغییر نمرات از صفر تا 54 می‌باشد. در تفسیر نمرات، نمره صفر تا 8 سالم، از 9 تا 19 در آستانه افسردگی، 20 و بالاتر برچسب افسردگی می‌خورد و هر چه بیشتر باشد میزان افسردگی نیز بیشتر خواهد بود (هارینگتون، 1380 ).
آزمون دوم که روی 50 دانش آموز اجرا شد آزمون افسردگی بک : پرسشنامه بک می‌باشد این آزمون افسردگی توسط بک در سال 1961 ساخته شده است این آزمون دارای 21 سؤال می‌باشد سؤالات این آزمون چهار قسمت می‌باشد. نمونه ای از این سؤالات بک:
3 ـ من از خود نفرت دارم 2 ـ من از خود بیزارم 1 ـ من از خود ناامیدم صفر ـ من از خود ناامید نیستم 3 ـ من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم 2 ـ حالا دیگر اشتهای من خیلی بدتر شده است. 1 ـ اشتهای من دیگر به خوبی گذشته نیست صفر ـ اشتهای من بدتر از حد معمول نیست.
در این آزمون هر سؤال دارای پاسخ صفر ( وجود ندارد ) تا سه (شدید ) بوده و جمع نمرات از صفر تا 63 است که نمره آزمودنی هر چه بیشتر باشد دارای افسردگی بیشتری می‌باشد (‌هارینگتون، 1380 ).
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس :
آزمون ماریاکواس ( CDI ) از پایایی باز آزمایی مناسب و همسانی درونی بالایی دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که CDI میان کودکان با اختلال افسردگی و بدون آن تمایز قایل می‌شود، اما برخی دیگر دریافتند که این تمایز نسبتاٌ ضعیف است. برای مثال، فینچ و همکاران اجرای گروهی CDI را برای آزمودن تقریباٌ 1500 کودک دبستانی هفت تا شانزده ساله مورد استفاده قرار دادند. تفاوت‌های سنی و جنسی اندک، اما مهمی آشکار شد : کودکان بسیار خرد سال نسبت به کودکان بزرگ تر افسردگی کمتری نشان دادند، و دختران، به خصوص در گروههای سنی پایین تر، افسردگی کمتری ابراز کردند این آزمون از اعتبار بالایی و همچنین از روایی مناسبی برخوردار بود (‌هاینگتون، 1380 ).
روایی و پایائی آزمون
افسردگی بک :
آزمون بک ( BDI ) در یکی از مطالعات اجتماعی اخیر مشخص شد که BDI همسانی درونی بالایی دارد ( 89% ) ما استواری باز آزمایی آن متوسط ( 67% ) و حساسیت پایین دارد.
آمبروسینی و همکاران ( 1991 ) دریافتند که BDI استواری باز آزمایی خوبی دارد و در مورد نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید 87% = r و در نوجوانان سر پایی که به کلینک مراجعه کرده اند همسانی درونی بالایی ( 91% ) داشته است. به طور کلی در مطالعه این محققان BDI می‌تواند نوجوانان افسرده را از غیر افسرده متمایز کند (‌هارینگتون، 1380 ).
در تحقیق دیگری که در این زمینه در دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفت ضریب آلفای حاصل برای سنجش همسانی درونی پرسشنامه با ضریب 78% و ضریب پایایی آزمون 73% بدست آمد ( ساردوئی، 1373 ).
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش :
در این پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این تحقیق از میانگین، انحراف استاندارد، نمره Z و نمره T برای بدست آوردن نمره بهنجار برای هر فرد استفاده شده است. برای بدست آوردن میانگین از فرمول و برای بدست آوردن انحراف استاندارد از فرمول بکار رفته است ( دلاور، 1376، ص 390 ).
برای تبدیل نمرات خام به نمرات Z از فرمول و همچنین نمره معیار دیگری که به نمرات T شهرت دارند که فرمول آن عبارت است از 50 + ( Z ) 10 = T استفاده شد ( سیف، 1381، ص 236 ).
برای بدست آوردن پایایی از روش دو نیمه کردن یا تصنیف استفاده شده که ابتدا ضریب همبستگی دو نیمه آزمون را از فرمول دست آورده ( دلاور، 1376، ص 294 ).
برای بدست آوردن اعتبار کل آزمون فرمول بکار برده شده است ( گنجی، 1377، ص 123 ).
برای محاسبه روایی بعد از بدست آوردن ضریب همبستگی برای دو آزمون از فرمول t مستقل برای رد یا پذیرفته شدن فرضیه‌ها استفاده شده که عبارت است از

مطلب مشابه :  تحقیق دربارهژئوپلیتیک، توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، جغرافیای فرهنگی

و درجه آزادی را از فرمولdf=N1+N2-2 استفاده کرده ( دلاور، 1376، ص 411 ).

سؤالات پژوهش :
1 ) آیا آزمون افسردگی ماریاکواس از روایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار است ؟
2 ) آیا آزمون افسردگی ماریاکواس از پایائی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد؟
فرضیه‌ها پژوهش :
1 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به خانواده‌های پر جمعیت و کم جمعیت تفاوت معنی دار وجود دارد.
2 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به خانواده‌ها با تحصیلات پدر بالا و پایین تفاوت معنی دار وجود دارد.
3 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان پسر و دختر تفاوت معنی دار وجود دارد.
4 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان با جایگاههای مختلف فرزندی، تفاوت معنی دار وجود دارد.
5 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان شهری و روستایی تفاوت معنی دار وجود دارد.
6 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به پایه‌های مختلف مقطع راهمایی تفاوت معنی دار وجود دارد.
7 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان دارای مادران شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی دار وجود دارد.
8 ـ بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به گروههای شغلی مختلف پدران تفاوت معنی دار وجود دارد.

مقدمه :
در این فصل ابتدا به سؤ الات پژوهش پرداخته و نتایج کسب شده در این آزمونها را تفسیر کرده و سپس به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته و نتایج کسب شده را مورد تحلیل و تفسیر قرار دادیم. در همین ابتدا خاطر نشان می‌کنم که تمام تفسیر‌ها و نتایج صرفاٌ بر اساس پاسخ‌های آزمودنیها و اعتماد محقق به آنهاست. بنابراین آنچه در این فصل آمده بر پایه احتیاط و احتمال است.

محاسبه پایایی آزمون :
آیا آزمون افسردگی ماریاکواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش برای محاسبه پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده نمودم. و به دلیل بزرگ بودن نمونه از بین آنها به طور تصادفی تعداد 100 آزمودنی را انتخاب کرده و پایایی آزمون را بدست آوردم. بدین ترتیب که سؤالهای زوج آن را به عنوان یک آزمون و سؤالهای فرد آن را به عنوان یک آزمون دیگر در نظر گرفتم و بین دو سری نمره ضریب همبستگی به دست آوردم و سپس برای پیدا کردن اعتبار کل آزمون از فرمول اسپیرمن ـ بروان استفاده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورداختلالات خواب، بهداشت روان

گروهها
تعداد
سئوال

نمرات فرد
X
13
740
6580

6369

59/0 = r

نمرات زوج
Y

13
789
7231

74/0 = r

تحلیل نتایج :
چون همبستگی بین دو نیمه آزمون ( 59/0 = r ) همبستگی بسیار بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آنرا اجرا و در این جامعه بکار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

محاسبه روایی آزمون :
آیا آزمون افسردگی کواس از روایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش برای محاسبه روایی آزمون از روش روایی ملاک استفاده نمودم. و آزمون دوم، یعنی پرسشنامه افسردگی بک را به عنوان آزمون ملاک بر روی 50 نفر از آزمودنیها به طور تصادفی انتخاب و اجرا نمودم. این کار فقط به دلیل بزرگ بودن نمونه انجام گرفته است.

تست
N

ماریاکواس
X

50
798
15182

8590

52/0

بک
Y

380
5648

تحلیل نتایج :
چون ضر
یب همبستگی بین آزمون افسردگی ماریاکواس و آزمون ( بک ) ضریب همبستگی بسیار بالایی ( 52/0 = Rxy ) است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریاکواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسبت و روایی آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.
فرضیه اول :
فرضیه پژوهشی : بین میزان افسردگی نوجوانان پسر و دختر تفاوت معنی دار وجود دارد.
گروهها
N

مشاهده شده t
جدول t
سطح معنی دار
df
دختر
253
15.39

0.100