پایان نامه درمورد مقیاس نگرش های ناکارآمد و مقیاس فراشناخت کودکان

دانلود پایان نامه

روش پژوهش

3-1- مقدمه
اعتبار نتایج هر تحقیق در بعد وسیعی متاثر از روش انتخاب شده برای تحقیق مورد نظر می باشد و انتخاب این روش به عواملی چون ماهیت اهداف تحقیق، سئوالات، امکانات تحقیق و غیره بستگی دارد. در این فصل با توجه به موضوع، اهداف و ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) به انتخاب نوع و روش تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری، برآورد حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، اعتبار ابزار سنجش، روایی پرسشنامه ها و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
3-2- نوع تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از نظر هدف، این تحقیق بنیادی است و براساس روش تحقیق همبستگی انجام شده است .
3-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی پیش بینی افسردگی بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود .قلمرو زمانی تحقیق نمیسال دوم تحصیلی 09-98 بود و قلمرو مکانی تحقیق، مدارس راهنمایی دولتی دخترانه و پسرانه شهرستان محمودآباد بود.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل ؛ تمامی دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی دولتی شهرستان محمودآباد؛ استان مازندران؛ در سال تحصیلی 09-98 بود.
3-5- نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای تصادفی بود؛ به این صورت که از شهرستان محمودآباد و بخش های تابعه مدارسی به تصادف انتخاب، و سپس از هریک از مدارس یک کلاس به تصادف انتخاب شدند و تمامی دانش آموزان آن به پرسشنامه ها پاسخ دادند .
تعداد کل آزمودنی 600 نفر که شامل 150 پسر پایه دوم، 150 پسر پایه سوم، 150 دختر پایه دوم و 150 دختر پایه سوم، مقطع راهنمایی می باشد.
در مورد ترتیب اجرای پرسشنامه ها قابل ذکر است که در نیمی از آزمودنی ها مقیاس افکار ناکارآمد، اولین پرسشنامه و مقیاس فراشناخت، دومین پرسشنامه ی اجرایی بود و برای نیمه دیگر بالعکس؛ و برای همه آزمودنی ها مقیاس خودسنجی افسردگی در آخر اجرا شد.
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها
3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد
مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان توسط دی الکساندرو و بورتون (2006) برای سنین 14-8 تنظیم گردید. این مقیاس، خود گزارشی و شامل 22 گویه می باشد که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد.
در این پژوهش ، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم و انجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
در پژوهشی آلفای کرونباخ مقیاس نگرش های ناکارآمد 87/0، اعتبار بازآزمایی آن پس از سه هفته 80/0 و شاخص همسانی درونی آن 24/0 گزارش شده است.این مقیاس توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی، ترجمه و کیفیت روانسنجی آن تعیین شد.
3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان:
مقیاس فراشناخت یک مقیاس خود گزارشی برای کودکان و نوجوانان (17-7 سال) است که توسط باکو و همکاران (2009) با اقتباس از فرم قبلی (پرسشنامه فراشناخت نوجوانان) ساخته و اعتباریابی گردید. این مقیاس شامل 24 گویه است که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد. همچنین این مقیاس شامل 4 زیر مقیاس: 1) عقاید مثبت راجع به نگرانی (فرانگرانی مثبت)، 2) عقاید منفی راجع به نگرانی (فرانگری منفی)، 3) عقاید خرافی، تنبیه و مسئولیت و 4) بازبینی شناختی (آگاهی از افکار خود) می باشد.
در این پژوهش ، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم وانجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
ضریب آلفای مقیاس فراشناخت برای نمونه غیر بالینی، برای نمره کل 71/0، برای فرانگرانی مثبت 60/0، برای فرانگرانی منفی 76/0، برای عقاید خرافی، تنبیه و مسئولیت 58/0 و برای بازبینی شناختی 74/0 گزارش شده است. این مقیاس نیز توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی، ترجمه و کیفیت روانی سنجی آن تعیین شد.
3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی: