پایان نامه درمورد ویژگی‌های جمعیت شناختی و مقیاس خودسنجی افسردگی

دانلود پایان نامه

مقیاس خودسنجی افسردگی توسط برلسون در سال 1981 برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است.این مقیاس برای اندازه گیری افسردگی متوسط تا شدید در کودکان و نوجوانان تهیه شده است. گویه های این آزمون محدوده اصلی آشفتگی های حاصل از اختلال هیجانی را پوشش می دهند. پاسخ های آزمودنی در یک مقیاس سه نمره ای از هرگز تا اکثر اوقات (0، 1 و 2) درجه بندی می شوند.در این پژوهش برای سنجش افسردگی نوجوانان از نسخه ترجمه شده تقوی و مزیدی استفاده شده است.
تقوی و مزیدی (1384) روایی و پایایی مقیاس سنجش افسردگی نوجوانان را در دانش آموزان 16-11 ساله در 6 شهر بزرگ ایران مورد مطالعه قرار داده و ضریب روایی مقیاس را برای مجموع آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب 72/0، 79/0 و 61/0 و ضریب آلفای کرونباخ آن را برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب 81/0، 82/0 و 77/0 گزارش کردند.
3-7- روش جمعآوری دادهها
برای جمع آوری داده های مورد نیاز ابتدا هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش و مدارس جهت اجرای پرسشنامه در مدارس مربوطه به عمل آمد. سپس پرسشنامه ها در بین جامعه آماری اجرا شد.
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش، برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوالات تحقیق، برای توصیف وضعیت موجود و دسته بندی گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف و توصیف ویژگی های جامعه آماری از روش های آمار توصیفی همچون رگرسیون همزمان استفاده شده است. برای کمک به برقراری ارتباط میان متغیرهای تحقیق به طوری که بتوان از طریق آنها استنتاج نمود، از روش های آمار استنباطی همچون تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ساختار و اعتبار پرسشنامه های نگرش های ناکارآمد و فراشناخت استفاده شد و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری SPSS بهره برده شده است.
فصل چهارم:
نتایج
4-1- مقدمه
در این فصل دادههای گردآوری شده با توجه به سوال‌ها و هدف‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونهها از قبیل جنسیت، سن،شغل و تحصیلات پدر و مادر و … معرفی شده سپس با استفاده از جداول توزیع فراوانی، درصد ، نمودار و متغیرهای پژوهش توصیف شده‌اند. آنگاه برای پاسخ به سوال های تحقیق، داده‌ها تحلیل و با استفاده از آزمونهای مناسب آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-2- داده‌های جمعیت شناختی
جنس:
جدول(4-1) جنس آزمودنی ها
فراوانی
درصد
پسر
228
48/3
دختر
244
51/7
جمع کل
472
100