پایان نامه سواحل جنوبی دریای خزر و شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه

3-2-2 آب و هوا
هدف از مطالعات آب و هوایی شناخت ویژگی های محیطی متأثر از شرایط آب و هوایی حاکم بر محیط می باشد. ویژگی های آب و هوایی از خصوصیات کمی و کیفی برخوردار بوده و عوامل و عناصر اقلیمی در تغییرات کمی و کیفی خود اوضاع محیطی را تحت تأثیر قرار می دهند.


در بررسی و مطالعات آبوهوایی ابتدا براساس داده های موجود تصویری از اوضاع اقلیمی ارائه می شود. سپس از نتایج حاصل دامنه تغییرات معین شده و روابط علت و معلولی در مقیاس های مختلف روشن می گردد و سرانجام با جمع بندی کلی اطلاعات بدست آمده، از یکسو، حدود دامنه اثرات بررسی شده و از سوی دیگر عملکردهای کاربردی برای آینده انتخاب می گردند. در این میان آب و هواشناسی کاربردی در مطالعات مربوط به طراحی و برنامه ریزی جایگاهی خاص می یابد چرا که برآیند آن پدیدار شدن اکوسیستم های جدید بوده و نمونه کامل توانایی و صلاحیت انسان برای شروع ضروری و کنترل تغییرات در مکان طبیعی به شمار می آیند.
بدیهی است که وضع هوا ثابت نیست و ییوسته در حال تغییر است، اما معمولاً در هر مکان مشخص، در طول سال، هوایی معین به دفعات بیشتری جابه جا می شود، بطوریکه از نظر فراوانی، این هوا در آن مکان نمود چشمگیری می یابد. این هوا در هر منطقه آب و هوای آن منطقه به حساب می آید. پس می توان گفت اقلیم عبارت است از هوای غالب یک محل در دراز مدت (کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول،1371).
استان گیلان به طور کلی در قلمرو آب و هوای معتدل و مرطوب قرار دارد و نمناک ترین منطقه سواحل جنوبی دریای خزر است. عوامل مؤثر در آب و هوای آن عبارتند از : ارتفاع و امتداد کوههای البرز غربی و لاهیجان، مجاورت با دریای خزر، جابجایی توده های هوایی شمالی و غربی، وزش بادهای محلی (گرمیش، باد منجیل) و پوشش متراکم جنگلی.
– ورود توده های هوای شمالی با منشاء قطبی به گیلان به ویژه در فصل پاییز و گاهی اوقات همراهی بادهای غربی با آن، از یک طرف موجب گسترش موج سرما در بخشهای مختلف استان می شود و از طرف دیگر سبب ریزش باران در مناطق پست و هموار و اولین بارش برف و وقوع یخبندان در ارتفاعات می گردد.
– ورود توده های هوای غربی که از اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه می آیند باعث وزش باد و بارندگی در استان گیلان به ویژه در فصول پاییز و زمستان می شود .
– وجود دریای خزر در سرتاسر مرز شمالی استان و بخار آب حاصل از آن سبب افزایش رطوبت نسبی در هوای گیلان شده است که این امر علاوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد بارش موجب تعادل دمایی شبانه روز و همچنین فصول گرم و سرد سال می شود.
پراکندگی بارش در نقاط مختلف استان یکسان نیست و از طرف غرب به شرق استان و همچنین از شمال به جنوب از مقدار بارش کاسته می شود.
3-2-2-1 فاکتورهای دمایی
دما، اندازه گیری و سنجش انرژِی گرمایی است که در خاک و هوا قابل اندازه گیری باشد و تغییر در این انرژِی که از خورشید دریافت می شود ، بیانگر تغییرات انرژی تابشی است. مقداری از انرژی تابشی خورشید توسط عوارض سطح زمین جذب شده و تبدیل به انرژی حرارتی می شود. این انرژی به شکل دما یا درجه حرارت جلوه می کند و تمام ارگانیسمها به صورت مستقیم از این حرارت متأثرند. (جعفرپور، ابراهیم، 1381).
از آنجایی که دما از عناصر اساسی شناخت هوا محسوب می شود، مطالعه و بررسی آن از ابعاد گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مورد از آمار ثبت شده دما در ایستگاه دیلمان آورده شده اند البته باید توجه داشت که آمار ثبت شده حاصل میانگین دمای ماههای مختلف طی سال های 1391-1378 می باشد که جا دارد علاوه بر مقادیر میانگین دمای سالانه و ماهانه مقادیر مطلق کمینه و بیشینه نیز مورد مطالعه قرار گیرد که در جای خود بحث خواهد شد .
در ایستگاه دیلمان متوسط درجه حرارت سالانه 8/11درجه سانتیگراد می باشدو میانگین سالانه حداکثر مربوط به مرداد ماه و حداقل دما مربوط به آذر ماه است.
جدول3-2 متوسط درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان بر حسب سانتی گراد
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر