پایان نامه شبکه‌های ارتباطی و نقش اجتماعی

دانلود پایان نامه

1- راه‌های شریانی درجه 1
2- راه‌های شریانی درجه2
3- خیابان‌های محلی
2-1-2-8 راه‌های شریانی
راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن، به فراهم آوردن تسهیلاتی برای رفع نیازهای وسائط نقلیه موتوری برتری می‌دهند. توزیع ترافیک در مسیر‌های نسبتاً طولانی، در این جاده‌ها صورت می‌گیرد. از نظر عملکرد، این راه‌ها نقاط متفاوت شهر را به مراکز متفاوت درون و یا بیرون شهری مرتبط می‌سازند. راه‌های شریانی نیز، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) راه‌های شریانی درجه 1
راه‌های شریانی درجه یک اصلی، امکان ارتباط با شبکه راه‌های برون شهری را تأمین می‌کنند. راه‌های شریانی درجه یک، با اعمال درجات متفاوتی در کنترل دسترسی، به آزاد راه، بزرگراه، و راه عبوری دسته بندی می‌شوند.
ب) راه‌های شریانی درجه2
راه‌های شریانی درجه 2عملکرد درون شهری دارند و به شبکه اصلی راه‌های درون شهری را تشکیل می‌دهند. راه‌های شریانی درجه 2، به راه‌های شریانی درجه 1و بین شهری، شبکه خیابان‌های محلی و سایر جاذبه‌های مهم ترافیکی متصل می‌شوند. در راه‌های شریانی درجه 2، جابجایی، نقش اصلی را دارد. ولی بر خلاف راه‌های شریانی درجه1، تنها نقش اصلی نیست و با نقش دسترسی ـ که آن هم اصلی است ـ تعارض می یابد. زیرا هر چه دسترسی‌ها بیشتر شوند، از کارآیی راه در جابجایی وسائط نقلیه کاسته می‌شود. این نظر، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات ترافیکی در شهرهای موجود است. خیابانهایی که در اصل به عنوان شریانهای اصلی شهر طراحی و احداث شده اند، با افزایش و تغییر تراکم بناهای واقع در دو طرف راه، نقش اجتماعی پیدا کرده، از همین رو خاصیت شریانی بودن خود را از دست داده اند. برای کنترل نقش اجتماعی در راه‌های شریانی درجه 2، دو راه حل وجود دارد :
کنترل نوع کاربریهای اطراف و میزان تراکم آنها
تنظیم عبور پیاده‌ها از عرض خیابانها (سعیدنیا، 1381: 16ـ21).
2-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی
راه‌ها عامل ارتباط دهنده تأسیسات مختلف شهری اند و از این نظر اهمیت‌شان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحظه است. معمولاً بین 25 % تا 30 % از سرانه‌های شهری اختصاص به راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی دارد.
جدول 2-1 ضوابط عرض انواع معابر شهری
انواع معابر شهری
عرض (متر)
کوچه
12 – 8
خیابان فرعی
24 – 18
خیابان اصلی
35 – 30
خیابان اصلی سرتاسری
35