پایان نامه طول فصل رشد و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

Silt Loam
PPm : قسمت در میلیون
جدول (3-2): پارامترهای تجزیه میکرو


Fe(ppm)
آهن قابل جذب
Zn(ppm)
روی قابل جذب
Cu(ppm)
کبالت قابل جذب
Mn(ppm)
منگنز قابل جذب
B(ppm)
بور قابل جذب
44/1
22/0
4/1
8/7
PPm : قسمت در میلیون
3-3- مشخصات طرح آزمایش:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی در منطقهی یاسوج، آزمایشی در اردیبهشت ماه سال 1392 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار پیاده شد که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در 3 سطح ( 0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی در 4 سطح ( (شاهد)0، 1-بار، 3- بار و 4- بار) و تعداد 12 گلدان بدون تنش آبیاری، 12 گلدان دارای تنش ابتدایی، یا تنش آبی در ابتدای فصل بعد از سبز شدن و استقرار گیاهچه و 12 گلدان دارای تنش مداوم، یا تنش در طول فصل رشد می‌باشند؛ زیرا دو دوره تنش آبی در این طرح اجرا می‌شود جهت ایجاد پتانسیل صفر بار (شاهد) از آب مقطر استفاده و برای ایجاد سایر سطوح تنش خشکی مقادیر معینی پلی‌اتیلن گلایکول مطابق روش میچل و کاپمن تهیه و در آب حل کردیم. در این بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن در ابتدای آزمایش و قبل از کاشت به گلدان‌های مورد نظر اضافه شد. جهت اعمال تنش خشکی از روش بلوک گچی در گلدان‌ها استفاده شد. بلوک گچی از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک می باشد. ابعاد بلوک ها 5/1× 3× 4 سانتی متر است و از جنس گچ دندان پزشکی است درون بلوک گچی دو الکترود فلزی قرار دارد که به دو سر قطب پیلی متصل میشوند و از این طریق مقاومت و یا هدایت الکتریکی بلوک قرائت میشود. بلوک ها قبل از آبیاری در خاک قرار داده می شوند و معمولاً در تمام فصل رشد در خاک باقی مانده و فقط سیمهای متصل به الکترودها از خاک خارج میشود. که در موقع اندازه گیری به دو سر مقاومت سنج وصل می شود روش بلوک گچی دارای اندازه گیری بالایی است علاوه بر آن ارزان بوده و میتوان تعداد زیادی از آنها را با هزینه کم در داخل خاک نصب کرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع ناهمسانی واریانس و مدل رگرسیون خطی

3-4- مراحل اجرای آزمایش:
این آزمایش جمعاً در 36 گلدان انجام شد. در اردیبهشت ماه 1392 خاک مورد نیاز از مزرعه‌ای که در سال قبل آیش بود جمع‌آوری و به محل آزمایش منتقل شد گلدان‌ها از خاک زراعی که از عمق 0-30 تهیه شده پر شده‌اند. نمونه مرکب از خاک نیز تهیه و جهت انجام تجزیه‌های لازم به آزمایشگاه ارسال شد.
بذر مورد استفاده بابونه از شرکت دارویی زر بند تهیه گردید، به منظور سهولت در کاشت بذور بابونه، بذور با نسبت 1 به 3 با ماسه بادی مخلوط شدند. مقدار بذر مصرفی در این آزمایش 40 گرم بود که میزان 1/1 گرم بذر در هر گلدان کشت کردیم. کشت به صورت دستی و هیرم کاری انجام گرفت. مرطوب بودن خاک قبل از کاشت به چسبیدن بذور به خاک و جا به جا شدن آن‌ها توسط باد و آبیاری کمک فراوان کرد. از آنجا که نور نقش عمده‌ای در جوانه زنی بذر دارد. بذرها را باید به صورت سطحی در زمین کشت کرد بنابراین کشت به صورت سطحی انجام گرفت به‌طوری که بذرها روی سطح گلدان‌ها پاشیده شدند و لایه‌ای خاک نرم روی آن‌ها اضافه شد و بلافاصله آبیاری انجام شد. تا زمان سبز شدن بذر و استقرار کامل آن‌ها از روش آبیاری بارانی استفاده شد.
بذرهای کاشته شده بین 7 تا 11 روز به‌طور کامل سبز شدند. رشد اولیه این گیاه کند بود و برگ‌های طوقه‌ای تشکیل می‌دادند. که با گرم شدن هوا گیاهان از رشد سریعی برخوردار گشته و شاخه‌های متعددی تولید می‌کردند و ساقه‌های گل دهنده از اواسط خرداد ماه شروع به ظاهر شدن کردند بعد از آن طویل شدن ساقه‌ها، تشکیل ساقه‌های متعدد فرعی و گلدهی و در نهایت رسیدگی قابل مشاهده بود.