پایان نامه عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

روش اسانس گیری
پس از خشک شدن، گیاهان در هر تیمار به دقت آسیاب شده و وزن خشک گیاه در هر تیمار مشخص گردید.. مقدار 20 گرم از وزن خشک به دست آمده از هر تیمار ( برای تکرارها نیز این عمل انجام گرفت)، توزین شده و اسانس موجود در گیاه با روش تقطیر با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج گردید.
یک روش ساده و قدیمی برای تهیه اسانس گیاهان، روش تقطیر با آب است. دستگاه‌های مختلفی برای این روش طراحی شده‌اند. یکی از این دستگاه‌ها، دستگاه کلونجر است. در این روش، گیاه مورد نظر به‌طور مستقیم در یک بالن تقطیر داخل آب قرار گرفته، به‌طوری که حدود دو سوم حجم بالن توسط آب اشغال شده و حرارت داده می‌شود. بخارهای تولید شده آب حاوی مولکول‌های اسانسی نیز هستند. این بخارات پس از عبور از لوله‌های مبرد، مایع شده و در قسمت گیرنده جمع‌آوری می‌شود. بهتر است گیاه توسط آب داخل بالن پوشانده شده و با بدنه بالن در تماس نباشد، زیرا گرمای مستقیم بالن موجب سوختن گیاه و ایجاد بوی نامطبوع و نیز موجب تخریب و برهم خوردن درصد واقعی ترکیبات اسانسی می‌گردد. برای جلوگیری از این عمل، ظرف تقطیر را به‌طور غیرمستقیم مثلاً یک توری نسوز بین شعله و ظرف تقطیر قرار می‌دهند و یا بهتر است حرارت با استفاده از شوف بالن تأمین شود. همچنین در این روش برخی از ترکیبات موجود در اسانس ممکن است با آب هیدرولیز شده و لذا کیفیت اسانس تحت تأثیر قرار گیرد. گذشته از این مسائل، بازده بعضی از اسانس ها با این روش افزایش نشان داده است. در بخش مبرد دستگاه کلونجر متراکم شدن و میعان بخارات آب حاصل می‌گردد. این بخارات حاوی تعداد زیادی مولکول‌های اسانسی است. با سرد شدن آب، مولکول‌های مذکور نیز سرد شده و در دمای معمولی از آب جدا می‌شود. این مولکول‌ها روغنی بوده و با مولکول‌های آب ترکیب نمی‌شود و جدا از هم میمانند. این فاز روغنی زرد کم رنگ یا بی‌رنگ و گاهی در برخی گیاهان سبز کمرنگ می‌باشد. اسانس موجود در گیاهان معمولاً پس از دو تا پنج ساعت تقطیر با آب استخراج می‌گردد. اصولاً هرگاه تشخیص دهیم که حجم اسانس تهیه شده تغییری نمی‌کند، آنگاه تقطیر را متوقف می‌کنیم.اسانس حاصل را با دقت در یک بشر ریخته و کمی سولفات سدیم (Na2So4) بدون آب، جهت جذب آب و اندک رطوبتی که همراه اسانس است اضافه نموده و اسانس را که به حالت مایع است، از صافی پنبه یا پشم‌شیشه عبور می‌دهند. سولفات سدیم با جذب ذرات آب همراه اسانس تبدیل به جسم سختی شده و اضافه آن به شکل پودر سفیدرنگی در ته بشر باقی می‌ماند. در نهایت آن را با کمی هگزان شستشو داده و به ظرف حاوی اسانس خالی نمود.اسانس به دست آمده را در یک ظرف تیره ریخته و درپوش آن را می‌بندند و در دمای 2 تا 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌کنند.
صفاتی که از بوته‌های هر گلدان اندازه‌گیری شدند عبارتند از:
1-ارتفاع ساقه
2-تعداد گل در مترمربع
3-عملکرد گل
4-عملکرد بیولوژیک
5-شاخص برداشت
6- وزن هزار دانه
7- سرعت رشد
8- درصد اسانس
3-9- محاسبه آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در طرح
تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون دانکن انجام شد و برای رسم نمودارها از نرم‌افزار Excel استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1- نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی در جدول 4-1 آمده است. همچنین مقایسه داده‌های آزمایش نیز در قالب اثر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن به ترتیب در جدول (4-2) و (4-3) آورده شده است. همچنین برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن در جدول (4-4) آمده است که در صفحات بعدی به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد بابونه در منطقه یاسوج
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
عملکرد اقتصادی
عملکرد بیولوژیک
شاخص برداشت